Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước đối với cấp xã tại kho bạc nhà nước minh hóa, quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1010.33 KB, 127 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

DƯ Ơ NG MẠ NH HÙNG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SOÁT CHI THƯ Ờ NG XUYÊN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C ĐỐ I VỚ I CẤ P XÃ TẠ I
KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C MINH HÓA, QUẢ NG BÌNH

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×