Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Nâng cao hoạt động marketing mix đối với dịch vụ internet cáp quang của công ty cổ phần viễn thông fpt chi nhánh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (982.35 KB, 115 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
------------------------

NGUYỄ N HÀN NGỌ C HƯ Ơ NG

NÂNG CAO HOẠ T ĐỘ NG MARKETING-MIX
ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ INTERNET CÁP QUANG CỦ A CÔNG TY
CỔ

PHẦ N VIỄ N THÔNG FPT – CHI NHÁNH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PHAN THỊ THU HƯ Ơ NG

HUẾ , 2020×