Tải bản đầy đủ (.pdf) (109 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng cửa việt cục hải quan tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (941.09 KB, 109 trang )

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
BỘ

GIANG THANH HỊA

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ THU THUẾ
XUẤ T NHẬ P KHẨ U TẠ I CHI CỤ C HẢ I QUAN
CỬ A KHẨ U CẢ NG CỬ A VIỆ T,
CỤ C HẢ I QUAN TỈ NH QUẢ NG TRỊ
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. PHAN KHOA CƯ Ơ NG

HUẾ - 2020×