Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm y tế tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (937.82 KB, 111 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M CHÍ HIẾ U

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ THU
BẢ O HIỂ M Y TẾ TẠ I BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I
TỈ NH QUẢ NG TRỊ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. TRẦ N VĂN HÒA

HUẾ , 2020×