Tải bản đầy đủ (.pdf) (101 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại chi nhánh khai thác đường sắt thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (885.26 KB, 101 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N BÍCH HẰ NG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ NGUỒ N NHÂN LỰ C
TẠ I CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯ Ờ NG SẮ T
THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. TRẦ N THỊ BÍCH NGỌ C

HUẾ , 2020×