Tải bản đầy đủ (.pdf) (111 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý hoạt động cho vay hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện gio linh, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (837.83 KB, 111 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THANH QUANG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ HOẠ T ĐỘ NG
CHO VAY HỘ

NGHÈO TẠ I PHÒNG GIAO DỊ CH

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘ I HUYỆ N GIO LINH,
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYEN NGANH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS. TS. NGUYỄ N ĐĂNG HÀO

HUẾ , NĂM 2020×