Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (694.16 KB, 103 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THU HẰ NG

GIẢ I PHÁP PHÁT TRIỂ N DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG
BÁN LẺ TẠ I NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU –
CHI NHÁNH HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. PHAN KHOA CƯ Ơ NG

HUẾ , 2020×