Tải bản đầy đủ (.pdf) (107 trang)

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cục quản lý thị trường tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (651.71 KB, 107 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ

HUỲ NH VĂN LAI

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG NGUỒ N
NHÂN LỰ C CỤ C QUẢ N LÝ THỊ TRƯ Ờ NG
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ : 8 34 01 01

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS. TS TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

Thừ a Thiên Huế , năm 2020×