Tải bản đầy đủ (.pdf) (119 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hương trà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 119 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N THỊ TRÀ MY

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SOÁT CHI ĐẦ U TƯ
XÂY DỰ NG CƠ BẢ N TỪ NGUỒ N VỐ N NGÂN SÁCH
NHÀ NƯ Ớ C QUA KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C HƯ Ơ NG TRÀ

Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. BÙI DŨNG THỂ

HUẾ , 2020×