Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế tại chi cục thuế khu vực vĩnh linh gio linh, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 128 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THỊ THOA

HỒN THI N CƠNG TÁC QU N LÝ THU THU
T I CHI C C THU KHU V C V NH LINH
- GIO LINH, T NH QU NG TR

CHUYÊN NGÀNH: QU N LÝ KINH T
MÃ S : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: PGS.TS. TRỊ NH VĂN SƠ N

HUẾ , 2020×