Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện nông sơn, tỉnh quảng nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.25 MB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N VĂN LƯ U

GIẢ M NGHÈO BỀ N VỮ NG TRÊN ĐỊ A BÀN
HUYỆ N NÔNG SƠ N, TỈ NH QUẢ NG NAM
CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. NGUYỄ N ĐÌNH CHIẾ N

HUẾ , 2020×