Tải bản đầy đủ (.pdf) (124 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước tại công ty cổ phần cấp nướcthừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 124 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N VĂN PHONG

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CẤ P NƯ Ớ C
TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N CẤ P NƯ Ớ C

THỪ A THIÊN HUẾ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS NGUYỄ N TÀI PHÚC

HUẾ , 2020×