Tải bản đầy đủ (.pdf) (106 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (890.87 KB, 106 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐAI HỌ C KINH TẾ

PHAN CẨ M QUỲ NH TIÊN

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ
CHI THƯ Ờ NG XUYÊN TẠ I BỆ NH VIỆ N ĐA KHOA
TỈ NH QUẢ NG TRỊ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×