Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (831.33 KB, 125 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HỒ

CẨ M LY

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ CHI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C TẠ I SỞ

TÀI CHÍNH

TỈ NH QUẢ NG TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C: TS. HỒ

HUẾ , 2020

THỊ HƯ Ơ NG LAN×