Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Việc làm và thu nhập của lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (744.9 KB, 110 trang )

BỘ

GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

PHẠ M THỊ BÍCH

VIỆ C LÀM VÀ THU NHẬ P CỦ A
LAO ĐỘ NG NÔNG THÔN SAU ĐÀO TẠ O
NGHỀ TẠ I HUYỆ N NAM ĐÔNG,
TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ

: 60 34 04 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N: PGS.TS. PHÙNG THỊ HỒ NG HÀ

HUẾ 2018×