Tải bản đầy đủ (.pdf) (110 trang)

Hoàn thiện quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với khối doanh nghiệp tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (721.04 KB, 110 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

HOÀNG THỊ LÝ

HOÀN THIỆ N QUẢ N LÝ THU BẢ O HIỂ M XÃ HỘ I BẮ T
BUỘ C ĐỐ I VỚ I KHỐ I DOANH NGHIỆ P TẠ I BẢ O HIỂ M
XÃ HỘ I TỈ NH QUẢ NG TRỊ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

HUẾ , 2020×