Tải bản đầy đủ (.pdf) (79 trang)

Đánh giá hiệu quả đầu tư của mô hình nông nghiệp hữu cơ tại tamu farm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (774.93 KB, 79 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂ N
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P

ĐÁNH GIÁ HIỆ U QUẢ ĐẦ U TƯ
NƠNG NGHIỆ P HỮ U CƠ

CỦ A MƠ HÌNH

TẠ I TAMU FARM

TRẦ N THỊ MỸ TIÊN

Huế , 12/2019×