Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi một đầu mối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hương thủy, thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (930.11 KB, 104 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ KIỀ U NGA

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC KIỂ M SOÁT CHI MỘ T ĐẦ U
MỐ I TỪ

NGUỒ N VỐ N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ Ớ C QUA
KHO BẠ C NHÀ NƯ Ớ C HƯ Ơ NG THỦ Y,
THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , THÁNG 8 NĂM 2019×