Tải bản đầy đủ (.pdf) (85 trang)

Phân tích hiệu quả tài chính dự án khu đô thị an cựu city của công ty cổ phần đất xanh bắc miền trung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (803.05 KB, 85 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
-----

-----

HUỲ NH THỊ HUYỀ N
PHÂN TÍCH HIỆ U QUẢ TÀI CHÍNH DỰ

ÁN KHU ĐƠ

THỊ AN CỰ U CITY CỦ A CÔNG TY CỔ
ĐẤ T XANH BẮ C MIỀ N TRUNG
KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CHUYÊN NGÀNH: KẾ HOẠ CH - ĐẦ U TƯ

Thừ a Thiên Huế , 2020

PHẦ N×