Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

PHIẾU bài tập CUỐI TUẦN TOÁN 5 file word

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (138.55 KB, 30 trang )

PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HĨA
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÂM

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN

TOÁN 5

Năm học: 2021 - 2022

1


TUẦN 1
Ơn tập:

- Khái niệm về phân số
- Tính chất cơ bản của phân số
- So sánh 2 phân số
- Phân số thập phân
ÔN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN

1. Viết các thương sau dưới dạng phân số:

2:7 =

.....
.....

13 : 26 =

9 : 11 =.....
.....

.....
.....

50 : 100 =

.....
.....

15 : 31 =

.....
.....

45 : 55 =

.....
.....

17 : 6 =

.....
.....

37 : 40 =

.....

.....

2. Viết số thích hợp vào ơ trống:

a) 1 =

b) 0 =

7

=

3

11

=

0

=

91

=

=

3. Rút gọn các phân số:
a)


25 ........
........
=
=
100 ........
........

b)

27 ........
........
=
=
63 ........
........

c)

12 ........
........
=
=
36 ........
........

d)

150 ........
........

=
=
70 ........
........

4. Điền dấu thích hợp vào ơ trống:

a)

3
7

3
11

b)

15
16

c)

3
4

4
3

d)


8
9

11
16
9
10

5. Viết các số sau thành phân số thập phân:
2


11
=
5
4
c)
=
25
a)

7
=
2
20
d)
=
40

=


b)

=

=
=

6. Xếp các phân số sau:

1 5 1 14 8
;
;
;
;
4 6 2 15 7
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ÔN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO

1. Viết các phân số
6dm = _____ m

12 phút = ______ giờ

7kg = ______ yến


13m = ______ km

2. Rút gọn các phân số sau:

75
=
125
1212
c)
=
1313
a)

=
=

36
=
=
72
151515
d)
=
171717
b)

=

3. Tìm x biết:


a)

4+x
3
=
15
5

b)

x − 12
4
=
35
7

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Không quy đồng mẫu số hãy so sánh các phân số sau:
3


a)

12
13

12

15

b)

3
1

3
4

........................................

..........................................

........................................

..........................................

........................................

..........................................

c)

18
19

20
19


d)

6
8

7
5

........................................

..........................................

........................................

..........................................

........................................

..........................................

5. Tìm một số sao cho khi tử số của phân số

13
cộng với số đó và giữ nguyên mẫu
20

3
4
Bài giải


số thì được phân số mới có giá trị bằng

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
39
39
. Tìm 1 số sao cho khi lấy tử số của phân số
trừ đi số đó và
15
15
cộng số đó vào mẫu số thì được phân số mới có giá trị bằng 2.
6. Cho phân số

Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

4


TUẦN 2
Ôn tập: - Phép cộng và phép trừ hai phân số

- Phép nhân và phép chia hai phân số
- Hỗn số
ƠN TẬP 1: ƠN TẬP CƠ BẢN

1. Tính:
6 1
a) + =..................
7 3
5 1
c) − =..................
3 4
2. Tính:
a)

2
=..................
3
5
d) 2 − =...................
6
b) 4 +

12 4
: =..................
17 3

7
c) 3 : =..................
8


b)

5 1
x =..................
6 2

d)

2
: 3 =...................
9

b)

18
2
-x=
25
5

3. Tìm x:
a) x +

4
1
=
2 9

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
c) x ×

1 31
=
6
2

d)

39
3
:x =
5
7

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Chuyển các hỗn số sau thành phân số.
2
a) 3 = ..............
5
5
d) 4 = ..............
12

6
b) 7 = ..............
7

3
g) 8 = ..............
11

1
c) 10 = ..............
3
1
h) 4 = ..............
4
5


1
1
số học sinh học giỏi Toán, số học sinh học giỏi tiếng Việt, còn
3
2
lại là học sinh giỏi tiếng Anh. Tìm phân số chỉ số học sinh học giỏi tiếng Anh?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2
6. Một cửa hàng có 480l dầu. Lần đầu cửa hàng đó bán được
số dầu. Lần thứ 2
5
2

cửa hàng đó bán được
số dầu cịn lại. Hỏi sau hai lần bán, cửa hàng cịn lại bao
3
nhiêu lít dầu?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Lớp 5A có

ƠN TẬP 2: ƠN TẬP NÂNG CAO

1. Tính:
1 4
 5 1 2
a)  + ÷x2
b)  − ÷:
2 5
 11 3  7
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4 1 1
7 1 5
+ x
c) − :
d)
5 5 3
12 4 6

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Tính nhanh:
2 3 2 4
9 3 1 3
x x x
x − x
b)
5 7 5 7
10 4 2 4
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
a)

6


15 1 3 1
8 2 1 2
: + :
d) : − :
7 2 14 2
9 3 3 3
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Tìm x:
5
1 3

1 4 1
−x= :
a)
b) x x = +
12
4 5
2 7 3
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
39
3
1 31
c) x ×
=
d)
:x =
6
5
7
2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. So sánh các hỗn số
2
9
1
3
a) 3 và 1

b) 5 và 5
5
10
4
4
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6
8
9
1
a) 12 và 7
b) 11 và 11
13
9
10
2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Có hai vịi nước cùng chảy vào một bể khơng có nước. Nếu vịi thứ nhất chảy
c)

một mình thì sau 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vịi thứ hai chảy một mình thì sau 6 giờ sẽ
đầy bể. Hỏi cả hai vịi cùng chảy một lúc thì sau bao lâu bể sẽ đầy?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


7


TUẦN 3
Ôn tập:

- Luyện tập chung
- Ôn tập về giải tốn
ƠN TẬP 1: ƠN TẬP CƠ BẢN

1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số
1
5
3
3 =
7 =
12 =
2
4
4
2. Viết thành hỗn số
3m 4dm = ....................m
2km 61m = .................km
3. Tính:

4
10 =
7


2
15 =
9

6m2 7dm = ............... m2
5 yến 1kg = ...............yến

1
3
1
3
a) 4 + 1
b) 5 − 2
3
5
2 4
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
1 1
2 1
c) 7 x 2
d) 4 :1
6 3
9 3
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Tìm x:
4 3

11
1
+ x =1
b) x − =
11 8
12
2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
a)

5
4
12
1
× x=
:x =
d)
6
5
17
2
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
c)

83
1
5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 5 m. Chiều rộng kém chiều dài 1
4
2
m. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3
6. a) Tổng hai số là 100. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó?
2
?
Số thứ nhất:
100
?
Số thứ hai:
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

b) Hiệu hai số là 87. Số thứ nhất bằng
Số thứ nhất:
Số thứ hai:

?

4
số thứ hai. Tìm hai số đó ?
7

8
7
?

Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ƠN TẬP 2: ƠN TẬP NÂNG CAO

9


1. Viết thành hỗn số
a) 4m 2cm = .........................m
b) 5 tấn 21kg = ...................tấn


c) 1 giờ 12 phút = ............. giờ
d) 3m2 11dm2 = ..................m2

2. Tính nhanh
3
2
5
1 4 1
a) 1 x 1 x 1
b) 1 : 2 : 2
4
3
7
2 5 7
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Tìm x
1
3 6
2
1
1
a) x × + x × =
b) × x − × x =
2
4 7
5

4
3
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Tổng hai số là số trịn chục lớn nhất có 3 chữ số. Biết một nửa số thứ hai gấp đôi
số thứ nhất. Tìm hai số đó?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Tổng 2 số gấp 5 lần số bé. Hiệu hai số là 303. Tìm hai số đó ?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TUẦN 4
10


Ôn tập:


- Ôn tập và bổ sung về giải toán.
- Luyện tập chung
ÔN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN

1. Tổng hai số là 123. Số thứ hai bằng một nửa số thứ nhất. Tìm hai số đó?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Một trang trại nuôi gà và vịt. Số gà gấp rưỡi số vịt và hơn số vịt là 85 con. Tính
số con mỗi loại?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Mua 5 gói kẹo phải trả 80.000 đồng. Hỏi mua 15 gói kẹo như thế phải trả bao
nhiêu tiền? (Giải bằng hai cách)
Bài giải
Cách 1..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Cách 2..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60
người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng cho bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi
11


người như nhau).
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ÔN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO

1. Tổng hai số là 132. Thêm 1 chữ số 0 vào phía bên phải số bé ta được số lớn. Tìm
hai số đó.
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. Thùng thứ nhất có 6 lít dầu, thùng thứ hai có 14 lít dầu. Hỏi cùng phải rót thêm

vào mỗi thùng một số lít dầu là bao nhiêu để được số dầu ở thùng thứ hai gấp đôi
thùng thứ nhất?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

12


3. Hai kho có 280 tấn gạo. Nếu chuyển 30 tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai
thì số gạo ở kho thứ hai nhiều hơn kho thứ nhất là 6 tấn. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu
tấn gạo?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Một bếp ăn chuẩn bị gạo cho 80 người ăn trong 15 ngày. Nhưng được 5 ngày thì
có thêm 20 người nữa. Hỏi số gạo còn lại đủ dùng trong bao nhiêu ngày?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

13


TUẦN 5
Ôn tập:

- Ôn bảng đơn vị đo độ dài, bảng đơn vị đo khối lượng.
- Đề ca mét vuông, Hetơmet vng, Milimét vng. Bảng đơn
vị đo diện tích
ƠN TẬP 1: ƠN TẬP CƠ BẢN

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
12m = .........................cm

50cm = ...........................dm

25000m = ...........................km

7m 8cm = ...........................cm

4km 29m = ...........................m

3021m = ............km...........m


120m = .................... dam

2hm 3m = ..................m

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1 tấn = ...................kg

2kg 5g = ...................g

20 tạ = ...................kg

142000g = ...................kg

450kg = ................... yến

2180kg = ........... tấn.............kg

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
2dam2 = ................m2

2km2 5dam2 = ............. dam2

300m2 = ................dam2

4m2 = ..........dm2 = ...........cm2

760m2 = ............dam2 ...........m2

4100mm2 = .............cm2


4. Điền dấu thích hợp vào ơ trống
a) 3m 6dm  306dam
..............

.............

c) 2400m  2km 40m
...........

b) 7 tạ 5kg  705kg
.............

.............

d) 8m2 6cm2  806cm2

...............

...............

.............

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài bằng 120m, chiều rộng bằng

3
4

chiều dài. Biết rằng cứ 100m 2 thu được 60kg thóc. Hãy tính số tạ thóc thu được
trên thửa ruộng đó ?

Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
14


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ƠN TẬP 2: ƠN TẬP NÂNG CAO

1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 4km 28m = …………..m

6hm 3dam = 630………..

12300cm = …………..m

209cm = …….m….cm = 2090………

b) 2 tấn 15kg = ………..kg

1kg 50g = …….g = 105 ………

12700kg = 127 ………..

5 yến 4kg = ……..kg


2. Điền vào chỗ chấm:
6m2 51dm2 = .........dm2

8ha 6dam2 = 806...............

7820000cm2 = ........dm2 = 782.........

8163270m2 = ......km2.....hm2.....dam2......m2

3. - Hai đơn vị đo độ dài (hoặc đo khối lượng) liền nhau thì gấp hoặc kém nhau....... lần.
- Hai đơn vị đo diện tích liền nhau thì gấp hoặc kém nhau ....... lần.
4. Một cửa hàng bán gạo có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 2 tạ 40kg. Sau khi
bán đi 35kg gạo mỗi loại thì cịn lại lượng gạo nếp bằng

3
lượng gạo tẻ? Hỏi lúc
5

đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo mỗi loại?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
155. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một thửa ruộng hình
vng có cạnh là 8m. Biết chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật bằng

1
chiều
3

dài. Hỏi diện tích thửa ruộng nào lớn và lớn hơn bao nhiêu m2.
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

16


TUẦN 6
Ôn tập:

- Hecta
- Luyện tập chung
ÔN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN


1. Điền vào chỗ chấm:
4ha = .........m2

6km2 2ha = ...............ha

3km2 = ...........ha

7200ha = .................km2

1m2 = .............ha

180000m2 = ...........ha

2. Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
7 3 1 2 5
; ; ; ;
6 4 2 5 6
3. Tìm x:
a)

5
11
×x=
4
3

b) x +

4 7

=
5 3

.............................

...................................

.............................

...................................

.............................

...................................

c) x −

13 1
=
6 2

d)

9
1
:x =
8
5

.............................


...................................

.............................

...................................

.............................

...................................

4. Một khu đất có dạng hình bình hành có độ dài đáy là 3km 60m. Chiều cao
bằng

2
độ dài đáy. Hỏi khu đất đó có diện tích bao nhiêu m 2? bao nhiêu hecta?
3

Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

17


5. Khối 5 trường Đoàn kết thu được tất cả 396kg giấy vụn. Lớp 5A thu được số
giấy vụn bằng


2
3
số giấy vụn của lớp 5B. Lớp 5B thu được số giấy vụn bằng
3
4

lớp 5C. Hỏi mỗi lớp thu được bao nhiêu kg giấy vụn?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ÔN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO

1. Điền vào chỗ chấm:
6
.......
100

5m2 = .............dam2 = 500...........

7ha 6m2 = .......m2 = 700

2100ha = ..........km2 = ........dam2


5ha 8dam2 = 50800 ............

2. Điền dấu thích hợp vào ơ trống
a) 3ha 5m2  305m2
................

...............

b) 9km2 815m2  9000815m2
................

...............

c) 521000m2  5ha 21a
................

...............

3. Tìm x:
a) x +

5 3
=
9 2

b) x ×

1 1 7
× =
2 3 8


......................................

......................................

......................................

......................................
18


c)

12
7
− x=
5
11

d)

3 2
19
: +x =
4 4
5

......................................

......................................


......................................

......................................

4. Một cửa hàng bán gạo. Ngày đầu bán được
được

2
số gạo trong kho. Ngày 2 bán
3

3
số gạo còn lại, cuối cùng cửa hàng còn lại 30kg gạo. Hỏi ban đầu cửa hàng
4

đó có bao nhiêu tạ gạo?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 160m và bằng trung bình cộng của
nửa chu vi và chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của khu đất hình chữ nhật đó?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

19


TUẦN 7
Ôn tập:

- Khái niệm số thập phân
- Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
- Luyện tập
ÔN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 5dm =
3cm =

5
m = .......m
10

b) 4hg =

3
m = ......m
100

9mm =


4
kg = .......kg
10

6dag =

9
m = .......m
1000

2g =

6
kg = ........kg
100

2
kg = .......kg
1000

2. Viết các hỗn số sau thành số thập phân:
3

2
21
134
75
= ........ ; 15
= ........ ; 316

= .......... ; 17
= ..........
10
100
1000
100

24

6
91
1
3
= ........ ; 1
= ........ ; 2 = .......... ; 15
= ..........
100
1000
10
10

3. Điền hỗn số hoặc phân số thập phân vào chỗ trống:
2,7 = ...................

0,024 = ..........

9,03 = .............

7,562 = ..............


0,09 = .................

1,016 = ..........

0,1 = ...............

4,05 = ................

4. Thêm dấu phẩy để có số thập phân với phần nguyên gồm 3 chữ số:
2844

12632

1789

248

16

5. Viết số thập phân:
a) Gồm 5 đơn vị, 3 phần mười, 4 phần trăm và 2 phần nghìn.
b) Gồm 1 đơn vị, 1 phần trăm và 1 phần vạn.
c) Gồm 32 đơn vị, 4 phần nghìn.
d) Hai trăm đơn vị, 6 phần mười, 5 phần nghìn.

20


ÔN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO


1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
7
= ........
100

21
= ..........
10

3

12
= .........
100

207
= .......
1000

183
= ..........
10

8
1
= ..........
100

2
41 = .........

10
6

1
= .........
100

2. Cho 4 chữ số 0, 1, 2, 3 viết các số thập phân có đủ 4 chữ số đã cho. Biết phần
thập phân có 3 chữ số.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Cho 3 chữ số: 1, 4, 0, 5
a) Viết các số thập phân bé hơn 1 có đủ 4 chữ số đã cho.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
b) Viết các số thập phân mà phần nguyên có 2 chữ số có đủ 4 chữ số đã cho.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Viết phân số

3
dưới dạng phân số thập phân có mẫu số là 10, 100, 1000: ...........
5

.....................................................................................................................................
5. a) Viết số thập phân nhỏ nhất có 10 chữ số khác nhau:...........................................
.....................................................................................................................................
b) Viết số thập phân nhỏ nhất có 5 chữ số chẵn khác nhau:....................................
.....................................................................................................................................


21


TUẦN 8
- Ôn tập: - Số thập phân bằng nhau
- So sánh hai số thập phân
- Luyện tập chung
- Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
ÔN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN

1. Viết các số thập phân sau dưới dạng đơn giản hơn
5,700 = .......................... 24,600 = ........................ 7,02000 = ......................
12,0500 = ...................... 10,200 = ........................ 9,8100 = ........................
31,021800 = .................. 420,040 = ...................... 3,0100 = ........................
2. Làm cho các số sau có cùng số chữ số trong phần thập phân
a) 3,4........

và 12,61...........

và 1,8920

b) 21,07.........

và 0,1...........

và 8,213

3. Viết 5 số thập phân ở giữa 5 và 5,1. Xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn
....................................................................................................................................

4. Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 0,5 ;

1 3
5
;
; 1 ; 0,75 ;
3 5
4

....................................................................................................................................
5. Tìm số tự nhiên x, biết: 0,15 < x < 2,18
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
6. Viết số thập phân thích hợp vào ơ trống
a)

3m 12cm = ............................m

b)

4cm 8mm = .......................dm

4km 5m = ............................km

91m 6cm = .........................m

305m = ................................km

9dm 1cm = .........................dm


15m 4cm = ...........................m

23m 14cm = .......................km

7. Tính bằng cách thuận tiện nhất. Viết kết quả dưới dạng số thập phân
a)

18 × 31
=
62 × 36

b)

25 × 84
=
100 × 41

=
=
22


ÔN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO

1. Thêm hoặc bớt các chữ số 0 trong các số thập phân dưới đây để các số thập phân
có 1 số chữ số ở phần thập phân có 2 chữ số.
9,8

12,010


8,9600

101,01000

2. Cho các chữ số 2, 4, 7. Hãy viết các số thập phân có 3 chữ số khác nhau mà mỗi
số có 2 chữ số ở phần thập phân. Xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. Tìm X, biết: 2 < X < 3
a) X là số tự nhiên: .................................................................................................
b) X là số thập phân có 1 chữ số ở hàng thập phân:
.................................................................................................................................
4. Tìm X là số tự nhiên lớn nhất biết:
a) X <

1
100

b) X < 4,005

c) X <

218
100

5. Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp m và n, biết:
a) m < 18,762 < n: ..................................................................................................
b) m > 9,1825 > n: ..................................................................................................
6. Tìm chữ số X biết:

a) 36,45X4 <

364524
10000

b) ab5,728 < ab5,7X4 < ab5,755

.................................................................................................................................
7. Viết đáp án dưới dạng số thập phân:
Mỗi tấm vải đỏ dài 4m 50cm. Mỗi tấm vải xanh dài 3m 15cm. Một người mua 3
tấm vải đỏ và 5 tấm vải xanh. Hỏi người đó mua tất cả bao nhiêu m vải?
Bài giải
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
23


TUẦN 9
- Ôn tập: - Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
- Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- Luyện tập chung
ƠN TẬP 1: ÔN TẬP CƠ BẢN

1. Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
a)

4kg 160g = ...........................kg


b)

1hg = ......................... tạ

2180g = ................................kg

2150kg = ...................tấn

7 yến 6kg = ......................... yến

600kg = ......................tấn

102kg = ................................tạ

1kg 2g = .....................kg

2200g = ................................kg

4g = ...........................kg

2. Điền dấu thích hợp vào ơ trống
a)

4 yến 3kg43kg


b) 2010kg

.....................................
c)

3
tạ
450kg21 yến

.......................................
d) 2kg 4g

.....................................240g

.......................................

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 31dm2 = .....................................hm2


b) 3m2 6dm2 = ..........................m2

13dam2 10m2 = ..........................dam2

2782cm2 = ..........................dm2

82m2 = .......................................dam2

72hm2 = .............................km2

1700m2 = ....................................km2

65mm2 = ............................cm2

4. Điền dấu thích hợp vào ơ trống
a)

810cm281dm2

...........................................
c)

51km2  510hm2

b) 302mm2
3dm2 2cm2

...........................................
d) 5m2 6cm250006cm2
24


...........................................

..............................................

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng bằng

3
chiều dài.
5

Trung bình cứ 500m2 thì thu được 250kg lúa. Tính xem người ta thu được bao nhiêu
tấn lúa trên thửa ruộng đó?
Bài giải
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
ƠN TẬP 2: ÔN TẬP NÂNG CAO

1. Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm
a) 123m2 = ..................dam2 = 12300.........

b) 7tạ 6yến = .......................kg

502cm2 = ................ m2 = ................mm2

216kg = ........................tấn

3km 120m = ................km = .............hm

4tạ 5kg = .......... yến =

405 .........
8m2 15dm2 = ..............dm2 = ............m2

127dag

=

............kg

=


1270.........
3m2 3dm2 = ..........m2 ..........dm2 = 30200.......

5 tấn 17kg = ..........................tấn

2. Điền dấu thích hợp vào ơ trống
a)

3,75m2375dm2

b) 815dm2

...........................................
c)

2 tạ 6kg26kg

...........................................8,0015m2


...........................................
d)

124 yến12,4 tấn

..............................................
25


×