Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Bai 11 Cuoc khang chien chong quan Tong xam luoc lan thu hai 1075 1077

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.14 MB, 19 trang )

(1)Bài 11:. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077).

(2) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016. Lịch sư. Kiểm tra bài cũ: saonhaâ dướn i thờ u chuø a đượci xâ y dựđạ ng ?o phaät? Vì Vì sao daâinLyùtanhieà nhieà u ngườ theo. Vì ngiaù oi lyù a ođạphậ o phaä phùt hợ pnvớ i loáai soá g vaø caùnchh Đế thờ Lyùcuû , đạ t raátt phaù trieå . Chuø laø n nôi tu haø cuûasönhaâ daâsinh n ta.hoạ Khuyeâ tangphaû cuûanghó caùc nhaø , laønnôi t vaên nhoùcon a củangườ cộngi đồ vaøi laø coâ ngt trình n trúcđồ đẹn pg. loại, phải biết nhường nhịn bieá yeâu kieá thöông nhau, . . .Vì thế nhân dân ta nhiều người theo đạo phaät..

(3)

(4) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống. Kể đôi nét về người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt (1019-1105) là một danh tướng nhà Lyù.OÂng teân thaät laø Ngoâ Tuaán vì có nhiều công lao với nhà Lý nên được vua ban quốc tính tức họ với nhà vua.

(5) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống Đọc phần: “Sau thất bại lần thứ nhất……rồi rút về’’ Caâu hoûi thaûo luaän ( nhoùm baøn ). 1. Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục ñích gì ? 2. Triều đình đã cử ai chỉ huy kháng chiến ? Ông đã có chuû tröông gì ? 3. Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương đó như thế naøo ? 4. Theo em, việc Lý Thường Kiệt chủ động cho quân sang đánh Tống có tác dụng gì ?.

(6) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống Câu 1.Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?. Giải quyết khó khăn trong nước và gây thanh thế với các nước láng giềng. Câu 2.Triều đình cử ai chỉ huy kháng chiến?Ông có chủ trương gì ?. Triều đình cử Thái uÙy Lý Thường Kiệt chỉ huy cuộc kháng chiến.Lý Thường Kiệt có chủ trương “ ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế maïnh cuûa giaëc “..

(7) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống. Caâu 3. Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương đó như thế nào ? Cuối năm 1075, Lý Thường Kiệt chia thành hai đạo quân thủy và bộ,bất ngờ đánh vào nơi tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung Châu , Khâm châu , Liêm Châu ,( Trung Quốc ), rồi rút về nước . Câu 4.Theo em , việc Lý thường Kiệt chủ động cho quân. sang đánh Tống có tác dụng gì ?. Lý Thường Kiệt chủ động tấn công sang đánh Tống để phá âm mưu xâm lược của nhà Tống và chặn thế mạnh của giặc..

(8) UNG CHAÂU. KHAÂM CHAÂU. LIEÂN CHAÂU.

(9) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống. Caâu 3. Câu 1.Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ? Lý Thường Kiệt đã thực hiện chủ trương đó như thế nào ? Giaû im quyeá t khoù khaênngtrong nướcthàvà thanh i Cuoá i naê 1075, Lý Thườ Kieät chia nh gaâ haiyđạ o quaâtheá n thủvớ y vaø caù,baá c tnướ laùnnhgvaø gieà ng.tập trung quân lương của nhà Tống ở Ung boä ngờcđá o nôi. Châu , Khâm châu , Liêm Châu ,( Trung Quốc ), rồi rút về nước . Câu 2.Triều đình cử ai chỉ huy kháng chiến?Ông có chủ trương gì ? Câu 4.Theo em , việc Lý thường Kiệt chủ động cho quân. Triều đình cử Thái Úy Lý Thường Kiệt chỉ huy . sang đánh Tống có tác dụng gì ? Lý Thường Kiệt có chủ trương “ ngồi yên đợi giặc không Lý Thường Kiệt chủ động tấn công sang đánh Tống để phá âm bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc mưu xâm lược của nhà Tống và chặn thế mạnh của giặc. “..

(10) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077) 1.Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược nhà Tống. Lợi dụng việc vua Lý lên ngôi còn quá nhỏ , quân Tống đã chuẩn bị xâm lược nước ta; Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống, trieät phaù nôi taäp trung quaân löông cuûa giaëc roài kéo về nước ..

(11) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077). 2.Dieãn bieán traän chieán treân soâng Nhö Nguyeät.. Đọc phần: “Trở về nước………tìm đường tháo chạy ’’ Caâu hoûi thaûo luaän( nhoùm bàn ). a) Lý Thường Kiệt đã làm gì để chiến đấu với giặc? b) Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta như thế nào? Do ai chæ huy? c) Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở đâu?. SOÂNG CAÀU (SOÂNG NHÖ NGUYEÄT).

(12) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077). 2.Dieãn bieán traän chieán treân soâng Nhö Nguyeät.. a) Lý Thường Kiệt đã Chủ động cho xây dựng phòng tuyếån trên bờ phía nam sông Như Nguyệt(sông Cầu) b) Lực lượng của quân Tống khi sang xâm lược nước ta 10 vạn bộ binh,1 vạn ngựa,20 vạn dân phu. Do Quách Quỳ chỉ huy,theo đường bộ ồ ạt tấn công nước ta.Quân ta cản đánh bằng những trận nhỏ khi tới bờ bắc sông Nhö Nguyeät chuùng toû ra luùng tuùng khi gaëp moät chieán luỹ kiên cố do quân ta dựng nên c) Trận quyết chiến giữa ta và giặc diễn ra ở bờ bắc sông Như Nguyệt.Quách Quỳ nóng lòng chờ quân thuỷ đến để vượt sông nhưng quân thuỷ bị ta chặn đánh.Quách quỳ liều mạng cho lính vượt sông.hai bên giao chiến ác liệt.Phòng tuyết Như Nguyệt như sắp vỡ.

(13) Lược đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt.

(14) LÝ THƯỜNG KIỆT. Dieãn bieán traän quyeát chieán treân phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät ?.

(15) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077). BAØI THÔ “THAÀN” CUÛA LÝ THƯỜNG KIỆT. Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận ở sách trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. (Dẫn theo Lịch sử Việt Nam, tập 1 NXB Khoa hoïc vaø Xaõ hoäi H., 1971).

(16) LÝ THƯỜNG KIỆT. Em haõy keå laïi traän quyeát chieán treân phoøng tuyeán soâng Nhö Nguyeät ?.

(17) Thứ 2 ngày 28 tháng 11 năm 2016 Lịch sử: Cuoäc khaùng chieán chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075-1077). 3 Nguyên nhân và kết quả thắng lợi: *Nguyên nhân thắng lợi: -Sự lãnh đạo tài giỏi của Lý Thường Kiệt. -Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta. -Tinh thần đoàn kết một lòng chống giặc ngoạïi xâm. *Keát quaû: - Quân Tống bị chết đến quá nửa. - Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa để mở lối thoát cho giặc. - Nền độc lập của đất nước được giữ vững..

(18) Để tưởng nhớ công lao của Lý Thường Kiệt nhân dân ta đã làm gì?. Đền thờ Lý Thường Kiệt xã Ngọ Xá,Vĩnh Lộc, Thanh Hoá.. Trường học mang tên Lý Thường Kiệt Hà Nội. Phố Lý Thường Kiệt Hà Nội.

(19) Dưới thời nhà Lý, bằng trí thông minh và lòng dũng cảm, nhân dân ta dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt ,đã bảo vệ được nền độc lập của đất nước trước sự xâm lược của nhà Tống..

(20)

×