Tải bản đầy đủ (.pdf) (37 trang)

Hồ sơ bản vẻ hoàn công PCCC nhà máy tinh bột sắn bá thước 10 10 model (1) 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.05 MB, 37 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơng trình : NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN BÁ THƯỚC
Hạng mục : HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
: XÃ THIẾT ỐNG - HUYỆN BÁ THƯỚC - TỈNH THANH HĨA
Địa điểm
Chủ đầu tư : CƠNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ THANH HÓA
Đ. v thi cơng PCCC : CƠNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY LẮP P&T

THANH HÓA, NĂM 2021


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơng trình : NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN BÁ THƯỚC

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CƠNG

Hạng mục : HỆ THỐNG PHỊNG CHÁY CHỮA CHÁY
: XÃ THIẾT ỐNG - HUYỆN BÁ THƯỚC - TỈNH THANH HÓA
Địa điểm
Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ THANH HĨA
Đ. v thi cơng PCCC : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - XÂY LẮP P&T

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

THANH HÓA, NĂM 2021
tỉng thĨ hƯ thèng pccc


17

1.0

19
4.
0

.

- NHÀ KHO

- NHÀ XƯỞNG

- NHÀ KHO

- NHÀ XE

- NHÀ VĂN PHÒNG

- NHÀ TRẠM CÂN

- NHÀ BẢO VE

- CỔNG CHÍNH


- BỂ LẮNG BÙN SINH HỌC

- HỒ HIẾU KHÍ

- HỒ THIẾU KHÍ

- HỒ BIOGAS 02

- HỒ BIOGAS 01

- HỒ ĐIỀU HÒA PH

- KHU XỬ LÍ NƯỚC SẢN XUẤT

- HỒ CHƯA BÃ

- CÂY XĂNG

CHÚ THÍCH:

- XƯỞNG SẤY BÃ SẮN

- BỂ KEO TỤ, TAẽO BONG

a

đườ
n
15


tên vật tƯ, thiết bị

D50

D65

D100

kí hiệu

- KHU VệẽC NHAỉ ĐIỀU HÀNH

- HỒ CHỨA BÙN

- LÒ ĐỐT

stt

- BỂ LẮNG BÙN HOA LY
- NHAỉ VE SINHNàn
g
i Cà
nh

- TRAẽM ẹIEN


.

hự
gn
đư
ờn

vệ sinh

.

0 .0
14

dự án: NHà MáY CHế BIếN TINH BộT SắN Bá THƯớC

8

a
hự
gn
đư
ờn

217
QL

XÃ THIếT ốNG - HUYệN Bá THƯớC - tỉnh thanh hóa


41

2.
0

.

50 .0

Tâm
ng
i Đồ

ờn
đư

CÔNG TY TNHH T VN - XY LP P&T

0.
0


LAấNG PHUN

CUON VOỉI A, L= 20m

CHI TIếT HộP PHƯƠNG TIệN CHữA CHáY NGOàI NHà

bệ bê tông của trụ và hộp chữa cháy


họng chữa cháy VáCH TƯờNGcáp 5x2x0,5 mm2
đi trong ống pvc d20

cáp 5x2x0,5 mm2
đi trong ống pvc d20

cáp 5x2x0,5 mm2
đi trong ống pvc d20

cáp 10x2x0,5 mm2
đi trong ống pvc d20

tiếp địa
tủ trung tâm báo cháy tự động 5 kênh

hộp nối dây tín hiệu và cáp thông tầng

nút nhấn báo cháy

đèn báo cháy 24vdc

chuông báo cháy

đầu báo cháy beam

đầu báo khói tia chiếu (beam)


tên thiết bị

đặt nơi có người trực 24/24h

ký hiệu

trx

h

EB

dây tín hiệu báo cháy 2x0.75mm2

viettel

safeone

sos

trx

trx

trx

h

trx


trx

trx

trx

nhà kho

nhà xưởng

nhà xưởng

nhà xưởng

- ký hiệu đèn tại các vị trí lắp đặt có tiếng việt

trần bê tông

trần thạch cao

bê tông

hộp đựng dây

ống PVC

hộp đựng dây

dây tín hiệu báo cháy


đế đầu báo

đầu báo cháy khói

dây tín hiệu báo cháy

đầu báo

chi tiêt lắp đặt đầu báo cháy trên trần bê tông

vít

hộp đế

chi tiêt lắp đặt đầu báo cháy trên trần thạch cao

ống pvc

- tầm nhìn đảm bảo nhìn thấy nối thoát nạn không quá 30m

-nguồn cấp điện cho hệ thống ®Ìn sù cè lÊy ngn tõ tđ ®iƯn tỉNG CđA HT ĐIện

- mỗi tầng sử dụng 1 aptomat tổng 1p-20a, dành cho các đèn báo sự cố và thoát nạn

- đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn có cường độ chiếu sáng nhỏ nhất là 10 lux

- đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 120'

ghi chú chung ký hiệu


chi tiết lắp đặt đèn thoát hiểm exit

Chuông báo cháy

nút ấn b¸o ch¸y


nhµ kho (6)


D100
D80
D65
D50
D40
D32
D25

3
4

5
6

7

8

G


2

G

E

1

E

D

8

D

7

C

6

C

đ1

5

B


4

B

3

A

2

A

1

mặt bằng chữa cháy


2
3
4

5
6

7

8

G


1
G

E

8

E

7

D

C

6

D

đ1

5

B

4

B


3

A

2

A

1

mặt bằng báo cháy


1

2
3
4

5
6

7

8

A

B


G

8

G

7

E

6

E

5

D

4

D

3

C

đ1

2


C

B

A

1

mặt bằng đèn exit và đèn chiếu sáng sự cố


nhµ x­ëng 40x65m (7)


D100

D80
D50

D100

D80

D80

D100

D80

D50


l­íi thÐp b40

l­íi thÐp b40

D80
D50

D80

D80
D100

D50

D50
D50

D80

D80
D65
D50
D40
D32
D25

D100

nhµ x­ëng 45x15m (9)


D100

D80
D50

D100

D80

D80

D100

D80

D50

l­íi thÐp b40

l­íi thÐp b40

D80
D50

D80


D80
D100

D50

D50
D50

D80

D80
D65
D50
D40
D32
D25

D100
nhµ x­ëng 45x15m (9)


2

3


4

5

6

d

1

d

6

c

5

c

4

b

3

b

2


a

1

a

D100
D80
D65
D50
D40
D32
D25


2

3

4

5

6

d

1

d


c

6

c

5

b

4

b

3

a

2

a

1


2

3


4

5

6

d

1

d

c

6

c

5

b

4

b

3

a


2

a

1


nhµ kho (8)


c

a

D100
D80
D65
D50
D40
D32
D25

1

1

2

2


3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

c

b

a×