Tải bản đầy đủ (.ppt) (8 trang)

tho dan ga con

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (421.09 KB, 8 trang )

(1)

Bài thơ: Đàn gà con.


Lứa tuổi: 24-36 tháng.(2)

(3)

(4)

(5)

Lòng trắng, lòng đỏ


Thành mỏ, thành chân(6)

(7)

(8)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×