Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

to trinh xin kinh phi van nghe 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.3 KB, 2 trang )

(1)

UBND HUYỆN YÊN CHÂU


TRƯỜNG TH CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Số : 01 / TT - CH Chiềng Hặc, ngày 18 tháng 11 năm 2016


TỜ TRÌNH( V/v xin kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ 20/11)
Kính gửi: - Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh


- Hiệu trưởng trường tiểu học Chiềng Hặc


- Căn cứ vào công văn số 196-KH-UBND huyện Yên Châu, ngày
27/10/2016


- Căn cứ vào sự chỉ đạo của BGH nhà trường năm học 2016-2017.


- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của BCH công đoàn Trường TH Chiềng
Hặc năm học 2016-2017.


- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích
cực” chào mừng 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam( 20/11/1982- 20/11/2016.


Vậy BCH cơng đồn Trường TH Chiềng Hặc lập tờ trình xin kinh phí từ
quỹ hội phụ huynh học sinh tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11/2016
cụ thể như sau:


1. Giải thưởng thi văn nghệ.


STT Giải hs Giải giáo viên1 3 giải nhất x 200.000 = 600.000 1 giải nhất =500.000
2 3 giải nhì x 170.000 = 510.000 1 giải nhì =400.000
3 4 giải ba x 130.000 = 520.000 1 giải ba =300.000
4 6giải KK x 100.000 = 600.000


Tổng 16 = 2230.000 3 =1200.000


2. Thuê loa đài
- 900.000đ


3. Tổng cộng: 900.000đ+ 3.430.000đ = 4.330.000đ


Số tiền viết bằng chữ: Bốn triệu ba trăm ba mươi ngàn đồng.


Vậy kính mong hội trưởng Hội phụ huynh, Hiệu Trưởng xem xét giải
quyết để BCH cơng đồn cĩ thể tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng
20/11/2016 một cách tốt nhất.


XÁC NHẬN CỦA HỘI


TRƯỞNG HỘI PHỤ HUYNH XÁC NHẬN CỦA HIỆUTRƯỞNG NGƯỜI LẬP TỜ TRÌNH(2)×