Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

DE THI HK1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (50.07 KB, 1 trang )

(1)

SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HỌC KÌ I Năm học 2014 -2015


TT GD THƯỜNG XUYÊN TP ĐÀ NẴNG MÔN : SINH HỌC 10


Thời gian: 45 phút


Câu 1: Nêu những đặc điểm khác biệt về cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?


Câu 2: Thế nào là nhập bào? Nhập bào gồm những loại nào?


Câu 3: Trình bày cấu trúc và chức năng của lục lạp?


Câu 4: Thế nào là vận chuyển thụ động? Trình bày các kiểu vận chuyển thụ động?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×