Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Trao doi bai Peptit cua Tran Thi Nhung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.17 KB, 2 trang )

(1)GIÚP TRẦN THỊ NHUNG Câu 34: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa Mặt khác, đốt cháy m gam E trong O 2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO 2 và H2O là 78,28 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 45. B. 40. C. 50. D. 35. Giải: Chú ý khi giải loại toán này: giả sử có a mol E( hỗn hợp các peptit) được tạo thành từ x mol aminoaxit thì (a min oaxit)  m(H 2O) - số mol H2O bị mất đi là (x-a)  m(E)=  - m(CO2+H2O) tạo thành = m(CO2+H2O) khi đốt các aminoaxit – m(H2O) bị mất đi. - Số mol O2 cần đốt E bằng số mol O2 khi đốt các aminoaxit Do đó : 0,4 mol E được tạo thành từ 0,5 mol glyxin và 0,4 mol alanin và 0,2 mol valin. - Số mol H2O mất đi là (1,1-0,4)=0,7 - Nếu đốt các aminoaxit C2 H5O 2 N : 0,5 CO 2 : 3, 2 m(CO 2  H 2O) 208,3    O 2 C3H 7 O 2 N : 0, 4    H 2O : 3, 75  m(N 2 ) 15, 4 C H O N : 0, 2  N : 0,55   2 n(O 2 ) 3,975  5 11 2 - Khối lượng 0,4 mol E là: 96,5-0,7*18= 83,9; Khối lượng (CO 2+H2O) là 208,3-0,7*18= 195,7 Bài toán đã cho trở thành: Đốt 83,9 gam E thu được 195,7 gam CO 2 và H2O Đốt m gam E thu được 78,28 gam CO 2 và H2O. Hỏi m=? 78, 28 m *83,9 33,56 195, 7 GIÚP TRẦN THỊ NHUNG Câu 34: Đun nóng 0,4 mol hỗn hợp E gồm đipeptit X, tripeptit Y và tetrapeptit Z đều mạch hở bằng lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 0,5 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin và 0,2 mol muối của valin. Mặt khác, đốt cháy m gam E trong O 2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO 2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và H2O là 78,28 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 45. B. 40. C. 50. D. 35. Giai. Ta có : nNaOH PU  nNaOH muoi  0,5  0, 4  0, 2 1,1mol. n. H 2O.   n peptit  0, 4 mol. Áp dung dlbtkl ta có : mpeptit = mmuoi + mH2O – mNaOH = 0,5*97 + 0,4*111 + 0,2*139 + 0,4*18 – 1,1 *40 = 83,9 Đặt công thức trung bình các peptit đã cho là. CnH2n+2–xNxOx+1 : 0,4 mol.  0,4(14n  29x 18)  83,9 (1). Mặt khác :. k.0,4.( 44n + 18(n + 1  0,5x))  78,28(2).

(2) Bảo toàn C : 0,4n = nCO2 = nC(gly) + nC(ala) + nC(Val) = 0,5*2 + 0,4*3 + 0,2*5 = 3,2  n = 8 (3) Giải (1,2,3) ta có :  n  8   x  2, 75  3554 k  9425 . Vậy : m = 83,9.k =. 83,9.. 3554  31, 63 9425  chọn D.

(3)

×