Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bai 7 Thuc hanh Lap mach dien den ong huynh quang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.19 MB, 15 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ỨNG HÒA TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VÂN ĐÌNH. C Ô NG N G Ệ 9. GV: ĐẶNG TIẾN ĐỨC.

(2) Kiểm tra bài cũ Bài 1: Hãy vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quang. O A 5 – Bóng đèn. 4 – Tắc te. 3 – Chấn lưu CL.

(3) Kiểm tra bài cũ Bài 2: Hãy nêu các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện. Trả lời: - Vẽ đường dây nguồn. - Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn. - Xác định vị trí các TBĐ trên bảng điện. - Vẽ đường dây dẫn điện theo sơ đồ nguyên lí..

(4) MỤC TIÊU BÀI HỌC 1/ Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang 2/ Vẽ được sơ đồ lắp đặp mạch điện ống huỳnh quang 3/ Lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kĩ thuật 4/ Đảm bảo an toàn về điện.

(5) Tiết 16. Bài 7: Thực hành. 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 2. Lập bảng dự trù. B1 B2 B3. Vạch dấu. Khoan lỗ. vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ. Lắp TBĐ vào BĐ. Nối dây bộ đèn. B4 B5 B6 Nối dây mạch điện. Kiểm tra.

(6) Tiết 16. Bài 7: Thực hành. 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang Bước 1: Vạch dấu 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt 2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ.

(7) Tiết 16: Bài 7: Thực hành 3. Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang Bước 1: Vạch dấu Bước 2: Khoan lỗ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt Bước 4: Nối dây bộ đèn Bước 5: Nối dây mạch điện 2. Lập bảng dự trù Bước 6: Kiểm tra vật liệu, thiết bị và. Chân đèn. Máng đèn. Hộp gắn tắc te. lựa chọn dụng cụ. Chấn lưu Đến công tắc.

(8) Vẽ sơ đồ lắp mạch điện O A BÊm vµo đây để kiÓm tra m¹ch. CL.

(9) THỰC HÀNH Học sinh thực hành trong thời gian 19 phút.

(10) CÁCH ĐÁNH GIÁ - Bố trí thiết bị đẹp, sử dụng thuận tiện -Mắc mạch điện chắc chắn, đẹp, mối nối chắc, gọn -Làm đúng quy trình -Thực hiện tốt nội quy, vệ sinh môi trường - Đúng thời gian quy định.

(11) Bài 1: Hãy chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang sau? Giải thích? O A. CL. - Dây pha được nối trực tiếp với một đầu đui đèn - Đèn vẫn sáng bình thường, nhưng khi tắt công tắc đèn vẫn không tắt hẳn mà có một đầu nhấp nháy.

(12) Bài 2: Hãy chỉ ra chỗ sai trong sơ đồ lắp đặt mạch điện sau? Giải thích? O A. CL. - Chấn lưu, tắc te mắc sai vị trí - Mạch điện không hoạt động.

(13) 1. C 1. Ô 2. N 3. G 4. T 5. Ắ 6. 2. L 1. Ắ 2. P 3. Đ 4. Ặ 5. T 6. A 1. N 2. T 3. O 4. À 5. N 6. K 1. Ỹ 2. T 3. H 4. U 5. Ậ 6. T 7. 3 4 5. S 1. Ố 2. L 3. Ư 4. Ợ 5. N 6. G 7. 6. H 1. U 2. Ỳ 3. N 4. H 5. Q 6. U 7. CK. CC. H LH L. ẤẤ N N. NN Â Â. C 7. A 8. Ư LƯ L. MétTªn nguyªn mét t¾c cét kh«ng cã Tªn Đ©y Tªn Tªn mét lµmét mét mét lo¹i lo¹i bé lo¹i thiÕt đèn phËn bÞ ThÓ Tªn Trong thiÕu gäib¶ng tríc trong ®©y dù thùc trï cña kh«ng sö đóng, dông s¬ thÓ c¾t tiÕt đồthiếu m¹ch ®iÖn kiÖm cña ®iÖn ®iÖn bé M«n hµnh C«ng m«n nghÖ đèn ống huỳnh quang C«ng nghÖ. N 9. 10 G. Ư HƯ H. UU. TỪ CHÌA KHOÁ 13.

(14) Hướng dẫn về nhà - Vận dụng bài học vào thực tế ( chú ý an toàn điện) - Ôn tập lại toàn bộ 7 bài đã học . - Chuẩn bị cho tiết ôn tập học kì I.

(15)

(16)

×