Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

giao an toan

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 16 trang )

(1)

Phòng GD& ĐT TP Lạng Sơn


Tr ờng MN 17/10Lĩnh vực phát triển nhận thức


Tạo nhóm có số l ợng 5m n 5Nhận biết chữ số 5
(2)

Mời các bạn


cùng đi du lịch
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

T¹o nhãm


cã sè l ỵng 5Đếm đến 5
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×