Tải bản đầy đủ (.ppt) (30 trang)

Bai 10 Chua thoi Ly

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.93 MB, 30 trang )

(1)LỚP LỚP 4A1 4A1. GV GVthực thựchiện: hiện:Nhữ NhữĐình ĐìnhThuấn Thuấn.

(2) Kieåm tra baøi cuõ 1. Nêu hoàn cảnh ra đời cuûa nhaø Lyù? 2. Vì sao Lyù Thaùi Toå chọn vùng đất Đại La laøm kinh ñoâ?.

(3) Những hình ảnh sau đây nói về tôn giáo (đạo) nào ở nước ta?.

(4) Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo phật du nhập vào nước ta:. Đọc thầm SGK trang 32 từ “Đạo Phật . . . thịnh đạt” để trả lời câu hỏi sau: 1. Đạo Phật dạy cho ta điều gì ? 2. Vì sao nhân dân ta tiếp thu đạo Phật ?. Thảo luận nhóm 4.

(5) Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo Phật du nhập vào nước ta: 1. Đạo Phật dạy cho ta điều gì ? Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân haäu. 2. Vì sao dân ta tiếp thu đạo Phật?. Vì đạo Phật phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt..

(6) Đạo Phật có nguồn gốc từ Ấn Độ, đạo Phật du nhập vào nước ta từ thời phong kiến phöông Baéc ñoâ hoä..

(7) Thứ hai, ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo Phật du nhập vào nước ta:. - Đạo Phật du nhập vào nước ta rất sớm. - Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân haäu. 2. Sự phát triển của Đạo Phật thời nhà Lý:.

(8) Đọc sgk từ: “Dưới thời Lý … laøng xaõ naøo cuõng coù chuøa.” (trang 32 – 33) để trả lời câu hoûi sau: - Những sự việc nào cho thấy dưới thời Lý, đạo Phật rất thịnh đạt? + Đạo Phật được truyền bá rộng rãi cả nước. + Nhiều nhà vua theo đạo Phật. + Nhiều nhà sư giữ cương vị quan trọng trong trieàu ñình. + Chuøa moïc leân khaép kinh thaønh, laøng xaõ..

(9) Năm 1031, triều đình bỏ tiền xây dựng 950 ngôi chùa. Nhân dân cũng đóng góp tiền xây dựng chuøa..

(10) Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo phật du nhập vào nước ta: - Đạo Phật du nhập vào nước ta rất sớm. - Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân hậu. 2. Sự phát triển của Đạo Phật thời nhà Lý: - Dưới thời Lý, đạo Phật rất phát triển và được xem laø quoác giaùo. 3. Vai trò và tác dụng của chùa thời Lý:.

(11) • Dưới thời Lý, chùa được sử dụng vào việc gì?. Thảo luận nhóm ñoâi.

(12) Chuøa laø nôi tu haønh cuûa caùc nhaø sư, là nơi tế lễ của đạo Phật. Thời kì này, chùa đã trở thành trung tâm văn hóa của làng xã, nhà sư hướng dẫn giáo vụ về văn hóa, đạo đức. Người ta học chữ, học kinh, hội hè, họp chợ ngay trước chùa. Hội chùa là một hoạt động văn hóa hơn là hoạt động tôn giáo..

(13) Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo phật du nhập vào nước ta: - Đạo Phật du nhập vào nước ta rất sớm. - Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân hậu. 2. Sự phát triển của Đạo Phật thời nhà Lý: - Dưới thời Lý, đạo phật rất phát triển và được xem là quốc giaùo. 3. Vai trò và tác dụng của chùa thời Lý: - Chuøa laø nôi tu haønh cuûa caùc nhaø sö. - Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo Phật. - Chùa là trung tâm văn hoá của các làng xã..

(14) Tìm hieåu veà moät soá ngoâi chuøa thời Lý.

(15) Chùa Keo ( Thái Bình). Chùa Một Cột (Hà Nội). Tượng phật A-di-đà.

(16) Chùa Một Cột (Hà Nội). Bao gồm ngôi chùa và toà đài xây giữa hồ hình vuông. Tầng trên là những thanh gỗ tạo thành bộ khung sườn đỡ cho toà đài bên trên như một đoá hoa sen vươn thẳng treân hoà, coù caàu thang daãn lên phật đài. Trên cửa phật đài có biển đề: “Liên Hoa Đài”, ghi nhớ sự tích nằm mộng của vua thời Lý..

(17) Chùa Keo (Thái Bình). Chùa là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam. Gác chuông chùa Keo là một công trình nghệ thuật bằng gỗ độc đáo, tiêu biểu cho kiến trúc cổ Việt Nam.

(18) Tượng phật A-di-đà: Được tạc bằng đá hoa cương xanh. Daùng phaät thanh tú, khoác áo cà sa, hai tay để ngửa trong loøng ngoài xeáp baèng tham thieàn nhaâïp ñònh. Taát caû tỏa ra một vẻ đẹp hiền từ. Đây là một tác phẩm ñieâu khaéc raát coù giaù trò thời Lý . Tượng phật A-di-đà.

(19) Một số ngôi chùa thời Lý Chùa Trấn Quốc- Hà Nội. Chùa Dâu- Bắc Ninh. Chùa Phật Tích. Chùa Láng Chùa Hương. Chùa Láng.

(20) Chùa Keo – Thái Bình. Chùa Phật Tích Chùa Cha Lư (Từ Sơn-Bắc Ninh) Nơi thờ Thành mẫu Phạm Thị, mẹ vua Lý Thái Tổ. Chùa Thầy. Chùa Keo – Thái Bình.

(21) Một số chùa nổi tiếng ở nước ta (Hueá). Chuøa Thieàn Laâm. Chuøa Phoå Minh (Nam Ñònh). Chùa Từ Vân (Cam Ranh).

(22) Chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Minh. Chuøa Dôi – Soùc Traêng.

(23) Chuøa laø moät coâng trình kieán trúc đẹp.

(24)  Em hãy tả một ngôi chùa mà em biết. Chùa Long Đức - Long Giang – Thị xã Phước Long.

(25) Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý Ghi nhớ:. Đến thời Lý, đạo Phật rất phát triển. Chùa là nơi tu hành của các nhà sư, là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng và là công trình kiến trúc đẹp..

(26) Đối với con người, đạo Phật dạy người ta như theá naøo? A. Thöông yeâu B. Nhường nhịn. C. Giúp đỡ D. Thương yêu, nhường nhịn, giúp đỡ. Đáp án: D. 3 HÕt 5 2 4 giê.

(27) Đối với loài vật, đạo Phật dạy người ta như thế naøo? A. Không được đối xử tàn ác. B. Nhường nhịn.. C. Giúp đỡ D. Thöông yeâu. Đáp án: A. 3 HÕt 5 2 4 giê.

(28) Sự việc nào chứng tỏ thời Lý đạo Phật rất phát trieån? A. Chuøa moïc leân khaép kinh thaønh, laøng xaõ. B. Nhiều nhà sư giữ chức quan trọng trong triều ñình.. C. Các vua nhà Lý đều theo đạo Phật. D. Caû ba yù treân Đáp án: D. 3 HÕt 5 2 4 giê.

(29) Chùa thời Lý được sử dụng vào việc gì? A. Nôi tu haønh cuûa caùc nhaø sö. B. Nơi tu hành của các nhà sư, tổ chức lễ bái đạo Phaät. Trung taâm vaên hoùa cuûa caùc laøng xaõ.. C. Nơi tổ chức lễ bái của đạo Phật. D. Trung taâm vaên hoùa cuûa caùc laøng xaõ. Đáp án: B. 3 HÕt 5 2 4 giê.

(30) Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2016 Lịch sử. Chùa thời Lý. 1. Đạo phật du nhập vào nước ta: - Đạo Phật du nhập vào nước ta rất sớm. - Đạo Phật dạy con người: yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, giúp đỡ nhau, sống nhân hậu. 2. Sự phát triển của Đạo Phật thời nhà Lý: - Dưới thời Lý, đạo phật rất phát triển và được xem là quốc giaùo. 3. Vai trò và tác dụng của chùa thời Lý: - Chuøa laø nôi tu haønh cuûa caùc nhaø sö. - Chùa là nơi tổ chức tế lễ của đạo phật. - Chùa là trung tâm văn hoá của các làng xã..

(31)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×