Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

giao an su 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.24 KB, 5 trang )

(1)TUAÀN: 2 - Tieát : 3 Ngaøy daïy : Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU. 1. Muïc tieâu: 1.1 Kiến thức: * HÑ1: -HS bieát: Caùc phong traøo Vaên hoùa Phuïc Höng tieâu bieåu. -HS hiểu: Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hoá Phục Hưng. *HÑ 2: -HS biết: Những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu lúc bấy giờ. -HS hiểu: - Nguyên nhân dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu lúc bấy giờ.Tiêu biểu là phong trào chiến tranh nhân dân Đức. 1.2 Kyõ naêng: - HS thực hiện được: Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến. - HS thực hiện thành thạo:Trình bày diễn biến của các phong trào. 1.3 Thái độ: - Thói quen: Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: XHPK lạc hậu, lỗi thời sụp đổ và thay thế vào đó là XHTB. - Tính cách: Thấy được Phong trào văn hoá Phục Hưng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hoá nhân loại. 2. Noäi dung hoïc taäp: - Những mâu thuẫn xã hội và nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai caáp tö saûn choáng phong kieán. - Phong trào văn hoá Phục Hưng 3. Chuaån bò: 3.1. Giáo viên: Giáo án ; bản đồ châu Âu. 3.2 .Hoïc sinh: Chuaån bò baøi theo caâu hoûi sgk 4. Tổ chức các hoạt động học tập: 4.1. Ổn địnhtổ chức và kiểm diện : 1’.Kieåm dieän: 7A1: 7A2: 4.2. Kieåm tra mieäng: 4’. * Caâu hoûi kieåm tra baøi cuõ: Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến những cuộc phát kiến địa lí ?.

(2) - Sản xuất phát triển ; Cần nguyên liệu; Cần thị trường. Câu 2: Quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành do: a. Giai cấp tư sản mâu thuẫn với quí tôc. c. Tö saûn boùc loät voâ saûn. b. Tư sản mâu thuẫn với vô sản d. Voâ saûn boùc loät tö saûn * Câu hỏi kiểm tra bài mới: Câu 3: Em đã chuẩn bị những gì cho tiết học này? HS trả lời. GV nhận xét. 4. 3.Tieán trình baøi hoïc: 33’. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VAØ TRÒ. NOÄI DUNG. *Giới thiệu bài mới. (1’) *Hoạt động 1. Phong trào văn hoá Phục Hưng: 1. Phong trào văn hoá Phục Höng (TKXIV-XVII): (15 ’) - Học sinh đọc sách giáo khoa. + Chế độ phong kiến ở châu Âu tồn tại trong bao nhiêu lâu? Đến thế kỉ XV nó đã bộc lộ + Nguyên nhân: những hạn chế gì ? - Sự kìm hãm, vùi dập của TL: - Từ thế kỉ V – XV chế độ phong kiến đối với - Giáo viên : Trong suốt 1000 năm đêm trường các giá trị văn hóa. trung cổ, chế độ chế độ phong kiến đã kìm hãm - Sự lớn mạnh của giai cấp sự phát triển của xã hội. Toàn xã hội chỉ có tư sản có thế lực về kinh tế trường học để đào tạo giáo sĩ. Những di sản nhưng không có địa vị chính của nền văn hoá cổ đại bị phá huỷ hoàn toàn, trị xã hội. trừ nhà thờ và tu viện. Do đó giai cấp tư sản  Ra đời Phong trào văn hoá đấu tranh chống lại sự ràng bộc của tư tưởng phục hưng. phong kieán. + Phuïc höng laø gì ? - Là khôi phục những tinh hoa văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rô-ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới. + Tại sao giai cấp tư sản lại chọn văn hoá làm cuộc mở đường cho đấu tranh chống phong kiến ? -TL: Giai caáp tö saûn coù ñòa vò veà kinh teá nhöng không có địa vị xã hội- đấu tranh chống phong kiến trên nhiều lĩnh vực khác nhau bắt đầu là trên lĩnh vực văn hoá . - Giáo viên: Những giá trị văn hoá cổ đại là.

(3) tinh hoa nhân loại, việc khôi phục nó sẽ tác động, tập hợp được đông đảo dân chúng chống laïi phong kieán. + Kể tên một số nhà văn hoá tiêu biểu mà em bieát ? TL: Leâoâna ñô Vanhxi, Rabôle, Ñeâcactô, Coâpecnic, Seâchxphia… - Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt moät soá tranh ảnh thời văn hoá phục hưng. + Thành tựu nổi bật của phong trào văn hoá phuïc höng laø gì ? TL: - Khoa học kĩ thuật tiến bộ vượt bậc. - Sự phong phú về văn học. - Thành công trong các lĩnh vực nghệ thuaät. * Tích hợp: Bồi dưỡng ý thức bảo vệ các di sản vaên hoùa, oùc thaåm mó, saùng taïo. + Qua các tác phẩm của mình. Các tác giả thời phuïc höng muoán noùi ñieàu gì ? TL: - Pheâ phaùn xaõ hoäi phong kieán vaø giaùo hoäi. - Đề cao giá trị con người. - Mở đường cho sự phát triển của văn hoá nhân loại. + YÙ nghóa cuûa phong traøo? * Hoạt động 2: Phong trào cải cách tôn giáo (17 ’) * Phương pháp hoạt động nhóm. - Giaùo vieân chia nhoùm cho hoïc sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Nguyên nhân nào dẫn đến phong traøo caûi caùch toân giaùo ? TL: Giáo hội cản trở sự phát triển của giai caáp tö saûn ñang leân . * Nhóm 2: Trình bày nội dung tư tưởng cuộc caûi caùch cuûa Luthô vaø Canvanh ? TL : Phuû nhaän vai troø thoùng trò cuûa giaùo hoäi… - Giaùo vieân: Giai caáp phong kieán chaâu AÂu dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt. + Nội dung tư tưởng: - Pheâ phaùn xaõ hoäi phong kieán vaø giaùo hoäi. - Đề cao giá trị con người. + YÙ nghóa: - Phát động quần chúng đấu tranh choáng laïi xaõ hoäi phong kieán. - Mở đường cho sự phát trieån cuûa vaên hoùa Chaâu AÂu. Và nhân loại. 2. Phong traøo caûi caùch toân giaùo:. + Nguyeân nhaân: - Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là lực cản đối với giai caáp tö saûn. Yeâu caàu ñaët ra laø phaûi tieán haønh caûi caùch.. +Dieãn bieán: - Cải cách của M. Luthơ( Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, đòi bãi bỏ.

(4) tinh thần, giáo hội có thế lực về kinh tế rất hùng hậu, có nhiều ruộng đất chúng bóc lột noâng daân nhö caùc laõnh chuùa phong kieán. Giaùo hội còn ngăn cấm sự phát triển cuả khoa học tự nhiên. Mọi tư tưởng tiến bộ đều bị cấm đoán. * Nhóm 3: Phong trào cải cách tôn giáo đã phaùt trieån nhö theá naøo ? TL: Lan rộng sang nhiều nước Tây Âu: Anh, Phaùp, Thuî Só… - Giáo viên xác định bản đồ.. những thủ tục, nghi lễ phiền toái. - Caûi caùch cuûa Can-vanh (Thụy Sĩ): chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu-thơ, hình thaønh moät giaùo phaùi mới gọi là đạo tin lành. +Heä quaû: Goùp phaàn thuùc đẩy các cuộc khởi nghĩa noâng daân.. * Chieán tranh noâng daân * Nhóm 4: Tác động của phong trào cải cách Đức: tôn giáo đến xã hội như thế nào ? TL: - Tôn giáo phân hoá thành 2 phái + Đạo Tin lành. + Kitô giáo (bị phân hoá) - Tác động mạnh đến cuộc đấu tranh vũ trang của tư sản chống phong kiến.Trong đó tiêu biểu là chiến tranh nông dân Đức. + Nguyeân nhaân noå ra chieán tranh noâng daân Đức? +Nguyên nhân: - TK XIX, ở Đức tầng lớp thị dân có thế lực kinh tế nhưng lại bị chế độ phong kiến cát cứ kìm hãm. - Ảnh hưởng của cải cách tôn giáo của Lu-thơ. + Dieãn bieán cuûa cuoäc chieán tranh nhaân daân Đức? - Goïi HS neâu – GV choát yù. + Dieãn bieán: - Lãnh đạo To-mát Muyn-xe, trong giai đoạn đầu phong trào nông dân chiếm được 1/3 lãnh thổ Đức. - Do noäi boä cuûa nghóa quaân khoâng thoáng nhaát, bọn phong kiến tập trung lực lượng đàn áp, phong traøo thaát baïi. + Ý nghĩa của cuộc chiến tranh nhân dân Đức?.

(5) - HS neâu. GV choát laïi . + YÙ nghóa: - Đây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất Chaâu AÂu. - Phaûn aùnh loøng caêm thuø cuûa noâng daân bò aùp bức. - Góp phần vào trận chiến chống chế độ thực daân phong kieán. 4.4.Toång keát: 4’ *Nêu phong trào cải cách tôn giáo? Phong trào cải cách tôn giáo đã phát triển nhö theá naøo ? + Nguyên nhân: - Giáo hội bóc lột nhân dân.- Cản trở sự phát triển của giai caáp tö saûn. + Noäi dung: - Phuû nhaän vai troø thoáng trò cuûa giaùo hoäi.- Baõi boû leã nghi phiền toái. - Quay veà giaùo lí nguyeân thuyû. + Tác động: Góp phần thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa nông dân. Lan rộng sang nhiều nước Tây Âu: Anh, Pháp, Thuỵ Sĩ… * Chọn ý đúng: Phục hưng là gì ? a. Khôi phục lại nền văn hoá Hi Lạp và Rô Ma cổ đại c. Khôi phục lại nền vaên hoùa Taây aâu. b. Khôi phục lại nền văn hoá của xã hội phong kiến. d. Khôi phục lại nền văn hoùa Anh,Phaùp 4.5. Hướng dẫn học tập: 3 . * Đối với bài học tiết này - Hoïc baøi. - Chuẩn bị bài mới: Trung Quốc thời phong kiến * Đối với bài học tiết sau: - Chuaån bò baøi theo caâu hoûi saùch giaùo khoa. + Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc như thế nào? + Xã hội Trung Quốc thời Tần Hán như thế nào? 5.Phuï luïc: - Tài liệu: SGK, SGV, tài liệu lịch sử 7 ..

(6)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×