Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp Bộ)* pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (125.75 KB, 4 trang )

Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và
Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa
chọn nhà thầu (cấp Bộ)*
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về đấu
thầu; Đơn vị làm Chủ đầu tư, ban quản lý dự án
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính qua
fax
Thời hạn giải quyết:
+ Kế hoạch đấu thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ký quyết định phê duyệt phải cung cấp
thông tin; + Thông báo mời thầu, Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ
tuyển, mời chào hàng cạnh tranh: tối thiểu là 5 ngày trước ngày dự định đăng tải
phải cung cấp thông tin; + Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh
sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời
quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị làm chủ đầu tư
phê duyệt.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu và
Trang thông tin điện tử về đấu thầu

Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
- Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi thông


tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bao
gồm:
+ Kế hoạch đấu thầu
+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời sơ
tuyển;
+ Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với
gói thầu tư vấn hoặc danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với
gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá hoặc tổng thầu;
+ Thông báo mời thầu hoặc mời chào hàng cạnh tranh;
+ Kết quả lựa chọn nhà thầu
2.
- Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận
thông tin
Tên bước Mô tả bước
- Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo
mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển hoặc
Phiếu đăng ký thông báo mời thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo danh sách
nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc Phiếu
đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh.
2.
Số bộ hồ sơ: 01

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.

Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn
nhà thầu

Công văn số 4073/BKH-QLĐT
ngà

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×