Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Tài liệu Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu (cấp khác-BKH)* pptx

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.16 KB, 4 trang )

Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu
và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá
trình lựa chọn nhà thầu (cấp khác-BKH)*
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử về
đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
qua fax
Thời hạn giải quyết:
+ Kế hoạch đấu thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Người có thẩm quyền
ký quyết định phê duyệt phải cung cấp thông tin; + Thông báo mời thầu,
Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng cạnh
tranh: tối thiểu là 5 ngày trước ngày dự định đăng tải phải cung cấp thông
tin; +Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu
trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm,
kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày Người có thẩm
quyền, chủ đầu tư phê duyệt.
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu
được đăng tải trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu

Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
- Chủ đầu tư, bên mời thầu gửi thông tin cho Báo Đấu thầu
và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bao gồm:
+ Kế hoạch đấu thầu


+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời
sơ tuyển;
+ Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối
với gói thầu tư vấn hoặc danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển
đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá hoặc tổng thầu;
+ Thông báo mời thầu hoặc mời chào hàng cạnh tranh;
+ Kết quả lựa chọn nhà thầu
2.
Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận
thông tin;
Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải
Tên bước Mô tả bước
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu hoặc Phiếu đăng ký thông
báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời sơ
tuyển hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời thầu hoặc Phiếu đăng ký
thông báo danh sách nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo kết quả
lựa chọn nhà thầu hoặc Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh
tranh.
2.
Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa
chọn nhà thầu


Công văn số 4073/BKH-
QLĐT ngà


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không

×