Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Bảng đánh giá PHQ9 môn tâm thần

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (39.55 KB, 2 trang )

Họ và tên:………………………………………………..Tuổi:…………..Giới tính:…………
Địa chỉ:…………………………………………………..Điện thoại:…………………………
Địa Điểm TYT:………………………… Tên cán bộ y tế:……………………………………
Mã số sàng lọc:………………………….Ngày tháng năm:…………………………………..

PHQ 9
Trong hai tuần qua, những vấn đề sau đây gây phiền phức cho chị thường xun đến mức độ
nào?
Khơng
ngày
nào
0

Vài
ngày

0

1

2

3

3 Khó đi vào giấc ngủ hoặc khó ngủ thẳng giấc hoặc
ngủ quá nhiều
4 Cảm thấy mệt mỏi hoặc có ít sinh lực

0

12

3

0

1

2

3

5 Chán ăn hoặc ăn quá nhiều.

0

1

2

3

6 Có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình- hoặc cảm
thấy mình là người thất bại hoặc cảm thấy mình đã
làm cho gia đình và chính bản thân thất vọng.
7 Khó tập trung vào cơng việc, như đọc báo hoặc
xem ti vi.
8 Vận động hoặc nói quá chậm đến mức người khác
có thể nhận thấy được. Hoặc quá bồn chồn hoặc

đứng ngồi không yên đến mức bạn đi đi lại lại
nhiều hơn thong thường.
9 Có các suy nghĩ cho rằng chết là điều tốt hơn cho
chị hoặc chị tính đến chuyện tự gây tổn hại cơ thể
mình.
TỔNG ĐIỂM (Từ 1- 9)

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3


0

1

2

3

1 Ít muốn làm điều gì hoặc ít có cảm giác thích thú
khi làm bất cứ điều gì.
2 Cảm thấy nản chí, trầm buồn hoặc tuyệt vọng.

1

Hơn một
Gần
nửa số như mọi
ngày
ngày
2
3

10. Nếu chị có bất cứ vấn đề nào ở trên, việc đó gây khó khăn cho chị như thế nào khi làm việc,
chăm nom nhà cửa, hay giao tiếp với người khác?
Hồn tồn khơng khó khăn
Đơi chút khó khăn
Rất khó khăn
Cực kì khó khăn


0
1
2
3


Nếu trả lời “Có” cho cả 4 tiêu chí sau thì kết luận có trầm cảm:
Tổng điểm > 9
Điểm câu 1 hoặc 2 ≥ 2
Có ≥ 5 triệu chứng > 1
Điểm câu 10 ≥ 1


KẾT QUẢ: TRẦM CẢM

 Có
Khơng
Khơng
Khơng
Khơng

 Khơng×