Tải bản đầy đủ (.pdf) (198 trang)

Thiết kế Cao ốc tân thịnh lợi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.34 MB, 198 trang )

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. KHÁI QT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH........2
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH ......................................................................... 2
1.1.1. Mục đích xây dựng cơng trình ....................................................................... 2
1.1.2. Vị trí và đặc điểm cơng trình ......................................................................... 2
1.1.2.1. Vị trí cơng trình ....................................................................................... 2
1.1.2.2. Điều kiện tự nhiên ................................................................................... 4
1.1.3. Quy mơ cơng trình ......................................................................................... 4
1.2. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CƠNG TRÌNH ........................................ 8
1.2.1. Giải pháp mặt bằng ........................................................................................ 8
1.2.2. Giải pháp mặt cắt và cấu tạo: ......................................................................... 8
1.2.2.1. Giải pháp mặt cắt .................................................................................... 8
1.2.2.2. Giải pháp cấu tạo .................................................................................... 8
1.2.3. Giải pháp mặt đứng ........................................................................................ 9
1.2.4. Giải pháp giao thông công trình ..................................................................... 9
1.3. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỦA KIẾN TRÚC ......................................................... 9
1.4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC ......................................................................... 9
1.4.1. Thông gió – chiếu sáng .................................................................................. 9
1.4.2. Hệ thống điện ................................................................................................. 9
1.4.3. Hệ thống cấp nước ....................................................................................... 10
1.4.4. Hệ thống thoát nước ..................................................................................... 10
1.4.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy .................................................................. 10
1.4.6. Hệ thống chống sét ....................................................................................... 10
1.4.7. Hệ thống thoát rác ........................................................................................ 10

CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU .......................12
2.1. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU ................................................................. 12
2.1.1. Phân tích lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân ........................................... 12
2.1.1.1. Theo phương đứng ................................................................................ 12
2.1.1.2. Theo phương ngang .............................................................................. 13
2.1.2. Lựa chọn giải pháp kết cấu về phần ngầm: .................................................. 14


TRANG II


2.2. GIẢI PHÁP VẬT LIỆU:..................................................................................... 14
2.2.1. Yêu cầu về vật liệu: ...................................................................................... 14
2.2.2. Bê tông (theo TCVN 5574-2018[1]) ............................................................ 15
2.2.3. Cốt thép (theo TCVN 5574-2018[1]) .......................................................... 15
2.3. LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ ................................................................................... 15
2.4. SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN ................................................................... 16
2.4.1. Nguyên tắc bố trí hệ kết cấu......................................................................... 16
2.4.2. Sơ bộ kích thước cấu kiện ............................................................................ 16
2.4.2.1. Giải pháp kết cấu ngang (sàn, dầm) ..................................................... 16
2.4.2.2. Giải pháp kết cấu đứng (cột,vách) ........................................................ 17

CHƯƠNG 3. TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG ..................................20
3.1. CƠ SỞ TÍNH TỐN TẢI TRỌNG .................................................................... 20
3.2. TẢI TRỌNG THẲNG ĐỨNG ........................................................................... 20
3.2.1. Tĩnh tải ......................................................................................................... 20
3.2.2. Hoạt tải ......................................................................................................... 23
3.3. TẢI TRỌNG NGANG(TẢI TRỌNG GIÓ)........................................................ 23
3.3.1. Ngun tắc tính tốn thành phần tải trọng gió (theo mục 2 TCVN 27371995[2]) .................................................................................................................. 23
3.3.2. Thành phần tĩnh của tải gió .......................................................................... 24
3.3.2.1. Cơ sở lý thuyết....................................................................................... 24
3.3.2.2. Áp dụng tính tốn .................................................................................. 25
3.3.3. Thành phần động của gió ............................................................................. 27
3.3.3.1. Thiết lập sơ đồ tính động lực(theo phụ lục A TCVN 229-1999[3]) ...... 27
3.3.3.2. Khảo sát các dạng dao động riêng ....................................................... 28
3.3.3.3. Cơ sở lý thuyết tính tốn thành phần động của gió (theo mục 4.5 TCVN
229 - 1999[3]) .................................................................................................... 33
3.3.3.4. Áp dụng tính tốn .................................................................................. 35

3.3.4. Tổ hợp tải trọng gió...................................................................................... 38
3.4. CÁC TRƯỜNG HỢP TỔ HỢP TẢI TRỌNG VÀ CẤU TRÚC TỔ HỢP ........ 38
3.4.1. Các trường hợp tổ hợp tải trọng ................................................................... 38
3.4.2. Các trường hợp tải trọng trung gian ............................................................. 39
TRANG III


3.4.3. Các trường hợp tổ hợp tải trọng ................................................................... 39

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CẦU THANG BỘ ...................................41
4.1. SỐ LIỆU TÍNH TỐN ....................................................................................... 41
4.1.1. Kích thước sơ bộ .......................................................................................... 41
4.1.2. Vật liệu sử dụng ........................................................................................... 41
4.1.3. Tải trọng ....................................................................................................... 42
4.1.3.1. Tải trọng tác dụng lên bản thang .......................................................... 42
4.1.3.2. Tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ .................................................. 42
4.2. TÍNH TỐN BẢN THANG............................................................................... 42
4.2.1. Sơ đồ tính tốn ............................................................................................. 42
4.2.2. Mơ hình 3D .................................................................................................. 43
4.2.3. Kết quả nội lực ............................................................................................. 44
4.2.4. Tính tốn cốt thép ........................................................................................ 47
4.2.5. Kiểm tra khả năng chịu cắt .......................................................................... 47
4.3. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐỘ VÕNG CỦA BẢN THANG ............................... 48
4.3.1. Kiểm tra điều kiện hình thành khe nứt ......................................................... 48
4.3.2. Kiểm tra võng bản thang .............................................................................. 51
4.4. TÍNH TỐN DẦM CHIẾU NGHỈ VÀ DẦM CHIẾU TỚI .............................. 55
4.4.1. Nội lực tính tốn........................................................................................... 55
4.4.2. Tính tốn cốt thép dọc .................................................................................. 56
4.4.2.1. Dầm chiếu nghỉ ..................................................................................... 57
4.4.2.2. Dầm chiếu tới ........................................................................................ 57

4.4.3. Tính cốt thép đai .......................................................................................... 58
4.4.3.1. Dầm chiếu nghỉ ..................................................................................... 58
4.4.3.2. Dầm chiếu tới ........................................................................................ 58

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH THEO
PHƯƠNG ÁN SÀN DẦM ..................................................................60
5.1. MẶT BẰNG SÀN, DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH (LẦU 5) .................................. 60
5.2. THÔNG SỐ THIẾT KẾ ...................................................................................... 61
5.2.1. Tiêu chuẩn thiết kế ....................................................................................... 61
TRANG IV


5.2.2. Vật liệu ......................................................................................................... 61
5.2.3. Kích thước sơ bộ .......................................................................................... 61
5.3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG .................................................................................. 61
5.3.1. Tải trọng thường xuyên do trọng lượng bản thân và các lớp cấu tạo sàn .... 61
5.3.2. Hoạt tải tác dụng lên sàn .............................................................................. 62
5.4. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAFE .............. 63
5.4.1. Mơ hình dầm sàn tầng điển hình (lầu 5) ...................................................... 63
5.4.2. Khai báo các loại hoạt tải ............................................................................. 64
5.4.3. Các trường hợp tải ........................................................................................ 65
5.4.4. Chia dải Strip theo hai phương .................................................................... 68
5.4.5. Biểu đồ nội lực ............................................................................................. 69
5.4.6. Tinh thép cho các ô bản ............................................................................... 70
5.4.7. Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tơng ....................................................... 74
5.5. TÍNH TỐN SÀN THEO TTGH II ................................................................... 74
5.5.1. Kiểm tra nứt cho sàn .................................................................................... 74
5.5.2. Tính độ cong đối với cấu kiện xuất hiện vết nứt trong vùng chịu kéo ........ 75

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH THEO

PHƯƠNG ÁN SÀN PHẲNG .............................................................81
6.1. SỐ LIỆU TÍNH TỐN ....................................................................................... 81
6.1.1. Kích thước sơ bộ .......................................................................................... 81
6.1.2. Tải trọng ....................................................................................................... 81
6.1.2.1. Hoạt tải.................................................................................................. 81
6.1.2.2. Tĩnh tải bản thân ................................................................................... 81
6.2. SƠ ĐỒ TÍNH ...................................................................................................... 82
6.3. XÁC ĐỊNH NỘI LỰC VÀ TÍNH THÉP BẰNG PHẦN MỀM SAFE .............. 83
6.3.1. Mặt bằng hệ sàn phẳng................................................................................. 83
6.3.2. Khai báo các loại tải ..................................................................................... 84
6.3.3. Các trường hợp tải ........................................................................................ 85
6.3.4. Chia dải Strip theo hai phương .................................................................... 88
6.3.5. Biểu đồ nội lực ............................................................................................. 89
TRANG V


6.3.6. Tính tốn và bố trí cốt thép .......................................................................... 90
6.3.7. Kiểm tra điều kiện chịu cắt cho bê tông ...................................................... 94
6.3.8. Kiểm tra khả năng chống xuyên thủng ........................................................ 94
6.4. TÍNH TỐN SÀN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN II .................................. 95
6.4.1. Kiểm tra nứt ................................................................................................. 95
6.4.2. Tính độ cong đối với cấu kiện có xuất hiện vết nứt trong vùng chịu kéo.... 96

CHƯƠNG 7. THIẾT KẾ KHUNG TRỤC C.................................100
7.1. SỐ LIỆU TÍNH TỐN ..................................................................................... 100
7.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế ..................................................................................... 100
7.1.2. Vật liệu thiết kế .......................................................................................... 100
7.2. SƠ ĐỒ TÍNH TỐN ........................................................................................ 100
7.2.1. Lựa chọn sơ đồ tính tốn ............................................................................ 100
7.2.2. Lựa chọn tiết diện thiết kế .......................................................................... 100

7.3. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CỦA MƠ HÌNH ..................................... 104
7.3.1. Kiểm tra chuyển vị đỉnh ............................................................................. 104
7.3.2. Kiểm tra chuyển vị tương đối do gió ......................................................... 104
Bảng 7.2- Kiểm tra chuyển vị tương đối do gió theo phương X ......................... 104
Bảng 7.3- Kiểm tra chuyển vị tương đối do gió theo phương Y ......................... 105
7.3.3. Kiểm tra gia tốc đỉnh .................................................................................. 105
7.3.4. Kiểm tra lật ................................................................................................. 106
7.4. TÍNH TỐN CỐT THÉP CỘT KHUNG TRỤC C ......................................... 106
7.4.1. Tính tốn cốt thép dọc cho cột ................................................................... 106
7.4.1.1. Ngun tắc tính tốn cốt thép dọc cho cột .......................................... 106
7.4.1.2. Nội lực tính toán thép dọc cho cột ...................................................... 106
7.4.1.3. Cơ sở lý thuyết..................................................................................... 107
7.4.1.4. Tính tốn thép dọc cho cột khung trục C ............................................ 109
7.4.2. Tính thép đai cho cột .................................................................................. 112
7.4.2.1. Cơ sở lý thuyết tính tốn ..................................................................... 112
7.4.2.2. Một số yêu cầu về cấu tạo, bố trí cốt đai ............................................ 112
7.4.2.3. Tính tốn cụ thể cột C18 ..................................................................... 113
TRANG VI


7.5. TÍNH TỐN CỐT THÉP DẦM TẦNG ĐIỂN HÌNH (LẦU 5) ...................... 113
7.5.1. Nội lực và tổ hợp nội lực ........................................................................... 113
7.5.2. Tính tốn cốt thép dọc ................................................................................ 115
7.5.3. Tính tốn cốt thép đai................................................................................. 123
7.5.4. Tính tốn cốt treo gia cường tại vị trí dầm phụ truyền lên dầm chình ...... 124

CHƯƠNG 8. THIẾT KẾ VÁCH LÕI THANG MÁY .................126
8.1. LÝ THUYẾT TÍNH TỐN .............................................................................. 126
8.1.1. Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi ..................................................... 126
8.1.1.1. Mơ hình tính tốn ................................................................................ 126

8.1.1.2. Các bước tính tốn .............................................................................. 126
8.1.2. Phương pháp giả thuyết vùng biên chịu moment ...................................... 128
8.1.2.1. Mơ hình tính tốn ................................................................................ 128
8.1.2.2. Các bước tính tốn .............................................................................. 128
8.1.3. Phương pháp biểu đồ tương tác ................................................................. 129
8.2. ÁP DỤNG TÍNH TỐN LÕI CƠNG TRÌNH ................................................. 129
8.2.1. Chia phần tử ............................................................................................... 129
8.2.2. Giá trị nội lực ............................................................................................. 129
8.2.2.1. Đối với Pier P1 ................................................................................... 129
8.2.2.2. Đối với Pier P2 ................................................................................... 131
8.2.2.3. Đối với vách P3 ................................................................................... 132
8.2.3. Tính tốn cốt thép cho vách ....................................................................... 133
8.2.3.1. Đối với vách P1 ................................................................................... 133
8.2.3.2. Đối với vách P2 ................................................................................... 134
8.2.3.3. Đối với vách P3 ................................................................................... 135

CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ MÓNG TRỤC C ...................................137
9.1. GIỚI THIỆU CHUNG ...................................................................................... 137
9.2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH ......................................................... 137
9.2.1. Địa tầng ...................................................................................................... 137
9.2.2. Đánh giá tính chất của đất nền ................................................................... 139
9.3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP MÓNG CHO CƠNG TRÌNH ................................. 140
TRANG VII


9.3.1. Phương án móng bè.................................................................................... 140
9.3.2. Phương án móng sâu .................................................................................. 141
9.4. CƠ SỞ TÍNH TỐN ........................................................................................ 141
9.4.1. Các giả thuyết tính tốn ............................................................................. 141
9.4.2. Các loại tải trọng tính tốn móng ............................................................... 141

9.4.2.1. Truyền tải sàn tầng hầm...................................................................... 141
9.4.2.2. Tải trọng tính tốn .............................................................................. 142
9.4.2.3. Tải trọng tiêu chuẩn ............................................................................ 143
9.5. GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ MÓNG CỌC LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC ......... 144
9.5.1. Đặc điểm .................................................................................................... 144
9.6. CẤU TẠO CỌC VÀ ĐÀI CỌC ........................................................................ 145
9.6.1. Vật liệu ....................................................................................................... 145
9.6.2. Sơ bộ chiều cao đài móng .......................................................................... 145
9.7. XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC ......................................................... 145
9.7.1. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu ............................................................... 145
9.7.2. Sức chịu tải theo chỉ tiêu cơ lý của đất nền................................................ 146
9.7.3. Sức chịu tải theo chỉ tiêu cường độ đất nền ............................................... 148
9.7.4. Sức chịu tải theo chỉ tiêu SPT: ................................................................... 149
9.7.5. Sức chịu tải thiết kế .................................................................................... 150
9.8. TÍNH TỐN MĨNG M1 ................................................................................. 150
9.8.1. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc ........................................................... 150
9.8.2. Kiểm tra phản lực đầu cọc ......................................................................... 151
9.8.3. Kiểm tra ổn định nền đất ............................................................................ 152
9.8.3.1. Kích thước khối móng quy ước ........................................................... 152
9.8.3.2. Trọng lượng khối móng quy ước ......................................................... 154
9.8.3.3. Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của nền dưới móng quy ước...... 154
9.8.4. Kiểm tra độ lún của khối móng quy ước.................................................... 155
9.8.5. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng ................................................................. 156
9.8.6. Tính thép cho đài cọc ................................................................................. 157
9.8.6.1. Theo phương X .................................................................................... 158
TRANG VIII


9.8.6.2. Theo phương Y .................................................................................... 159
9.9. TÍNH TỐN MĨNG M2 ................................................................................. 159

9.9.1. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc ........................................................... 159
9.9.2. Kiểm tra phản lực đầu cọc ......................................................................... 160
9.9.3. Kiểm tra ổn định nền đất ............................................................................ 161
9.9.3.1. Kích thước khối móng quy ước ........................................................... 161
9.9.3.2. Trọng lượng khối móng quy ước ......................................................... 163
9.9.3.3. Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của nền dưới móng quy ước...... 163
9.9.4. Kiểm tra độ lún của khối móng quy ước.................................................... 164
9.9.5. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng ................................................................. 166
9.9.6. Tính thép cho đài cọc ................................................................................. 167
9.9.6.1. Theo phương X .................................................................................... 167
9.9.6.2. Theo phương Y .................................................................................... 168
9.10. TÍNH MĨNG LÕI THANG MÁY (MĨNG M3) .......................................... 168
9.10.1. Các loại tải trọng tính tốn ....................................................................... 168
9.10.2. Sơ bộ chiều cao đài móng và chiều dài cọc ............................................. 169
9.10.3. Xác định sức chịu tải của cọc ................................................................... 169
9.10.4. Sức chịu tải thiết kế .................................................................................. 169
9.10.5. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc ......................................................... 170
9.10.5.1. Sơ bộ số lượng cọc ............................................................................ 170
9.10.5.2. Xác định tâm của vách ...................................................................... 170
9.10.6. Kiểm tra phản lực đầu cọc ....................................................................... 171
9.10.7. Kiểm tra ổn định nền đất .......................................................................... 172
9.10.7.1. Kích thước khối móng quy ước ......................................................... 172
9.10.7.2. Trọng lượng khối móng quy ước ....................................................... 174
9.10.7.3. Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi của nền dưới móng quy ước ... 174
9.10.8. Kiểm tra độ lún của khối móng quy ước.................................................. 175
9.10.9. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng ............................................................... 177
9.10.10. Tính thép cho đài cọc ............................................................................. 179
9.10.10.1. Theo phương X ................................................................................ 181
TRANG IX9.10.10.2. Theo phương Y ................................................................................ 181
9.11. ĐIỀU KIỆN CẨU LẮP................................................................................... 182
9.11.1. Kiểm tra theo điều kiện cẩu lắp ............................................................... 182
9.11.2. Trường hợp vận chuyển cọc..................................................................... 182
9.11.3. Trường hợp dựng cọc ............................................................................... 183

TRANG X


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 – Sơ bộ kích thước sàn
Bảng 2.2 – Sơ bộ kích thước dầm
Bảng 2.3 – Sơ bộ kích thước cột giữa
Bảng 2.4 – Sơ bộ kích thước cột biên
Bảng 3.1 – Trọng lượng bản thân ô sàn căn hộ, hành lang
Bảng 3.2 – Trọng lượng bản thân ô sàn vệ sinh, lô gia
Bảng 3.3 – Trọng lượng bản thân ô sàn tầng trệt
Bảng 3.4 – Trọng lượng bản thân ô sàn tầng hầm
Bảng 3.5 – Trọng lượng bản thân ô sàn tầng mái
Bảng 3.6 – Tải trọng tường xây trên dầm và sàn
Bảng 3.7 – Hoạt tải tác dụng lên sàn
Bảng 3.8 – Đặc điểm cơng trình
Bảng 3.9 – Bảng giá trị áp lực gió theo bản đồ phân vùng áp lực gió
Bảng 3.10 – Độ cao Gradient và hệ số mt
Bảng 3.11 – Bảng giá trị tải trọng gió tĩnh theo phương X
Bảng 3.12 – Bảng giá trị tải trọng gió tĩnh theo phương Y
Bảng 3.13 – Bảng thống kê chu kỳ và tần số dao động
Bảng 3.14 – Bảng thông số dẫn xuất
Bảng 3.15 – Bảng giá trị tính tốn thành phần động của gió theo phương X ứng với

dạng dao động thứ nhất
Bảng 3.16 – Bảng giá trị tính tốn thành phần động của gió theo phương Y ứng với
dạng dao động thứ nhất
Bảng 3.17 – Các trường hợp tải trọng
Bảng 3.18 – Các trường hợp tải trọng trung gian
Bảng 3.19 – Các trường hợp tổ hợp tải trọng
Bảng 4.1 – Tải trọng tác dụng lên bản thang
Bảng 4.2 – Tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ
Bảng 4.3 – Bảng tổng hợp nội lực cầu thang
Bảng 4.4 – Kết quả tính thép cầu thang
Bảng 4.5 – Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt của bản thang
Bảng 4.6 – Tính độ võng bản thang
Bảng 5.1 – Trọng lượng bản thân ô sàn căn hộ, hành lang
Bảng 5.2 – Trọng lượng bản thân ô sàn vệ sinh, lô gia
Bảng 5.3 – Hoạt tải tác dụng lên sàn
Bảng 5.4 – Kết quả tính thép các ơ sàn tầng điển hình
Bảng 5.5 – Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt của ơ sàn
Bảng 5.6 – Tính độ võng cho sàn
Bảng 6.1 – Hoạt tải tác dụng lên sàn
TRANG XI


Bảng 6.2 – Trọng lượng bản thân ô sàn căn hộ, hành lang
Bảng 6.3 – Trọng lượng bản thân ô sàn vệ sinh, lơ gia
Bảng 6.4 – Kết quả tính thép sàn phẳng
Bảng 6.5 – Kiểm tra điều kiện hình thành vết nứt của ơ sàn
Bảng 6.6 – Tính độ võng cho sàn
Bảng 7.1 – Bảng lựa chọn tiết diện cột
Bảng 7.2 – Kiểm tra chuyển vị tương đối do gió theo phương X
Bảng 7.3 – Kiểm tra chuyển vị tương đối do gió theo phương Y

Bảng 7.4 – Bảng tính thép dọc cột C17 khung trục C
Bảng 7.5 – Bảng tính thép dọc cột C18 khung trục C
Bảng 7.6 – Bảng tính thép dầm tầng điển hình (lầu 5)
Bảng 8.1 – Nội lực của Pier P1
Bảng 8.2 – Nội lực của Pier P2
Bảng 8.2 – Nội lực của Pier P3
Bảng 9.1 – Các chỉ tiêu cơ lý của đất
Bảng 9.2 – Tĩnh tải sàn hầm
Bảng 9.3 – Hoạt tải sàn hầm
Bảng 9.4 – Truyền tải sàn hầm xuống móng
Bảng 9.5 – Tổ hợp tải trọng tính tốn móng M1(trục 1-C)
Bảng 9.6 – Tổ hợp tải trọng tính tốn móng M2(trục 2-C)
Bảng 9.7 – Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn móng M1(trục 1-C)
Bảng 9.8 – Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn móng M2(trục 2-C)
Bảng 9.9 – Giá trị thành phần chịu tải do ma sát
Bảng 9.10 – Giá trị sức kháng trung bình trên thân cọc
Bảng 9.11 – Giá trị thành phần chịu tải theo chỉ số SPT
Bảng 9.12 – Bảng kiểm tra phản lực đầu cọc (móng M1)
Bảng 9.13 – Phân bố ứng suất dưới đáy móng quy ước (móng M1)
Bảng 9.14 – Bảng tính lún (móng M1)
Bảng 9.15 – Bảng kiểm tra phản lực đầu cọc (móng M2)
Bảng 9.16 – Phân bố ứng suất dưới đáy móng quy ước (móng M2)
Bảng 9.17 – Bảng tính lún (móng M2)
Bảng 9.18 – Tổ hợp tải trọng tính tốn móng M3
Bảng 9.19 – Tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn móng M2
Bảng 9.20 – Sức chịu tải của cọc
Bảng 9.21 – Bảng kiểm tra phản lực đầu cọc (móng M3)
Bảng 9.22 – Phân bố ứng suất dưới đáy móng quy ước (móng M33)
Bảng 9.23 – Bảng tính lún (móng M3)


TRANG XII


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH
Hình 1.1 – Phối cảnh cao ốc Tân Thịnh Lợi
Hình 1.2 – Vị trí cơng trình
Hình 1.3 – Mặt đứng của cơng trình
Hình 1.4 – Mặt bằng tầng hầm
Hình 1.5 – Mặt bằng tầng trệt
Hình 1.6 – Mặt bằng tầng lửng
Hình 1.7 – Mặt bằng lầu 1-14
Hình 1.8 – Các lớp cấu tạo sàn
Hình 3.1 – Các lớp cấu tạo sàn
Hình 3.2 – Các dạng dao động cơ bản
Hình 3.3 – Mơ hình 3D trong ETABS
Hình 3.4 – Phương X (mode 1)
Hình 3.5 – Phương Y (mode 1)
Hình 3.6 – Phương X (mode 2)
Hình 3.7 – Phương Y (mode 2)
Hình 3.8 – Phương X (mode 3)
Hình 3.9 – Phương Y (mode 3)
Hình 3.10 – Phương X (mode 4)
Hình 3.11 – Phương X (mode 5)
Hình 3.12 – Phương X (mode 6)
Hình 3.13 – Phương X (mode 7)
Hình 3.14 – Phương X (mode 8)
Hình 3.15 – Phương X (mode 9)
Hình 3.16 – Đồ thị xác định hệ số động lực
Hình 4.1 – Mặt cắt cầu thang bộ
Hình 4.2 – Mơ hình cầu thang 3D

Hình 4.3 – Sơ đồ chất tải cầu thang
Hình 4.4 – Sơ đồ chất tải tường
Hình 4.5 – Moment gối bản thang nghiêng
Hình 4.6 – Moment nhịp bản thang nghiêng
Hình 4.7 – Moment đoạn gãy khúc
Hình 4.8 – Moment nhịp bản chiếu nghỉ
Hình 4.9 – Moment gối bản chiếu nghỉ
Hình 4.10 – Lực cắt lớn nhất trong bản thang
Hình 4.11 – Sơ đồ trạng thái ứng suất – biến dạng của tiết diện cấu kiện khi kiểm tra
sự hình thành vết nứt
Hình 4.12 – Độ võng của HTNH
Hình 4.13 – Độ võng của HTDH
TRANG XIII


Hình 4.14 – Nội lực của dầm chiếu nghỉ
Hình 4.15 – Nội lực của dầm chiếu tới
Hình 5.1 – Mặt bằng ơ sàn
Hình 5.2 – Mơ hình kết cấu khơng gian sàn điển hình (lầu 5)
Hình 5.3 – Khai báo các loại tải
Hình 5.4 – Tổ hợp tải trọng
Hình 5.5 – Tĩnh tải cấu tạo
Hình 5.6 – Tĩnh tải tường xây
Hình 5.7 – Hoạt tải 1
Hình 5.8 – Hoạt tải 2
Hình 5.9 – Hoạt tải dài hạn
Hình 5.10 – Hoạt tải ngắn hạn
Hình 5.11 – Chia dải Strip theo phương X
Hình 5.12 – Chia dải Strip theo phương Y
Hình 5.13 – Moment theo phương X

Hình 5.14 – Moment theo phương Y
Hình 5.15 – Độ võng của TT+HT
Hình 5.16 – Độ võng của TT+HTDH
Hình 6.1 – Mặt bằng sàn phẳng
Hình 6.2 – Khai báo các loại tải
Hình 6.3 – Tổ hợp tải trọng
Hình 6.4 – Tĩnh tải cấu tạo
Hình 6.5 – Tĩnh tải tường xây
Hình 6.6 – Hoạt tải 1
Hình 6.7 – Hoạt tải 2
Hình 6.8 – Hoạt tải ngắn hạn
Hình 6.9 – Hoạt tải dài hạn
Hình 6.10 – Chia dải Strip theo phương X
Hình 6.11 – Chia dải Strip theo phương Y
Hình 6.12 – Moment theo phương X
Hình 6.13 – Moment theo phương Y
Hình 6.14 – Diện truyền tải của tiết diện
Hình 6.15 – Độ võng của TT+HTDH
Hình 6.16 – Độ võng của TT+HT
Hình 7.1 – Tiết diện khung trục C
Hình 7.2 – Ký hiệu tên dầm trục C
Hình 7.3 – Bố trí thép đai cột
Hình 7.4 – Ký hiệu tên dầm lầu 5 trong ETABS
Hình 7.5 – Biểu đồ bao Moment (kN.m)
Hình 7.6 – Biểu đồ bao lực cắt (kN)
TRANG XIV


Hình 7.7 – Bố trí cốt treo
Hình 8.1 – Nội lực tác dụng lên vách lõi

Hình 8.2 – Xác định trục chính moment qn tính chính
Hình 8.3 – Chia vùng theo quy ước
Hình 8.4 – Sơ đồ tính
Hình 8.5 – Phân chia phần tử Pier trong ETABS
Hình 9.1 – Hình trụ hố khoan 2
Hình 9.2 – Catalogue cọc ly tâm ứng suất trước của cơng ty Phan Vũ
Hình 9.3 – Mặt bằng bố trí cọc (móng M1)
Hình 9.4 – Sơ đồ xác định khối móng quy ước (móng M1)
Hình 9.5 – Sơ đồ tính tốn tháp chọc thủng (móng M1)
Hình 9.6 – Sơ đồ tính thép đài cọc (móng M1)
Hình 9.7 – Mặt bằng bố trí cọc (móng M2)
Hình 9.8 – Sơ đồ xác định khối móng quy ước (móng M2)
Hình 9.9 – Sơ đồ tính tốn tháp chọc thủng (móng M2)
Hình 9.10 – Sơ đồ tính thép đài cọc (móng M2)
Hình 9.11 – Xác định trọng tâm vách
Hình 9.12 – Mặt bằng bố trí cọc (móng M3)
Hình 9.13 – Gán cọc vào mơ hình SAFE
Hình 9.14 – Sơ đồ xác định khối móng quy ước (móng M3)
Hình 9.15 – Sơ đồ tính tốn tháp chọc thủng trường hợp 1 (móng M3)
Hình 9.16 – Sơ đồ tính tốn tháp chọc thủng trường hợp 2 (móng M3)
Hình 9.17 – Chia Strip theo phương X
Hình 9.18 – Chia Strip theo phương Y
Hình 9.19 – Biểu đồ Moment theo phương X
Hình 9.20 – Biểu đồ Moment theo phương Y
Hình 9.21 – Sơ đồ kiểm tra cọc theo điều kiện vận chuyển
Hình 9.22 – Sơ đồ kiểm tra cọc theo điều kiện lắp cọc

TRANG XVTÀI LIỆU THAM KHẢO
I.
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
[1] Bộ Khoa Học Và Công Nghệ (2018), TCVN 5574 – 2018 Kết cấu bê tông và bê
tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
[2] Bộ Xây Dựng (2007), TCVN 2737 – 1995 Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn
thiết kế, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
[3] Bộ Xây Dựng (2007), TCVN 229 – 1999 Tính tốn thành phần động của tải
trọng gió theo TCVN 2737 – 1995.
[4] Bộ Xây Dựng (2007), TCVN 198 – 1997 Nhà cao tầng – Thiết kế bê tông cốt
thép toàn khối.
[5] Bộ Xây Dựng (2007), TCVN 9362 – 2012 Nền nhà và cơng trình – Tiêu chuẩn
thiết kế, NXB Xây Dựng, Hà Nội.
[6] Bộ Xây Dựng (2014), TCVN 10304 – 2014 Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế,
NXB Xây Dựng, Hà Nội.
[7] Bộ Xây Dựng, TCVN 2622 – 1995 Phịng cháy, chống cháy cho nhà và cơng
trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
[8] Bộ Xây Dựng, TCVN 46 – 1984 Chống sét cho các cơng trình xây dựng – Tiêu
chuẩn thiết kế, thi công.
[9] Tiêu chuẩn ACI 318M – 08.
II.
SÁCH THAM KHẢO
[10] “Kết cấu bê tông cốt thép, tập 3 – Các cấu kiện đặc biệt”, Tác giả VÕ BÁ TẦM.
[11] “Tính tốn thực hành cấu kiện bê tơng cốt thép”, Tác giả GS – TS Nguyễn Đình
Cống.
[12] “Kết cấu bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản”, Tác giả PGS – TS Phan
Quang Minh.
[13] “Tính tốn tiết diện cột Bê tông cốt thép”, Tác giả GS – TS NGUYỄN ĐÌNH
CỐNG.
[14] “Cơ học đất”, Tác giả Châu Ngọc Ẩn.

[15] “Nền và Móng”, Tác giả Châu Ngọc Ẩn.
III. PHẦN MỀM SỬ DỤNG
[16] Phần mềm SAFE V12.
[17] Phần mềm ETABS 18.
[18] Phần mềm SAP 2000.
[19] Phần mềm AutoCad 2017.

TRANG XVI


PHẦN I : KIẾN TRÚC

TRANG 1


CHƯƠNG 1. KHÁI QT VỀ KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH
1.1. GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH
1.1.1. Mục đích xây dựng cơng trình
Một đất nước muốn phát triển một cách mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã
hội, trước hết cần phải có một cơ sở hạ tầng vững chắc, tạo điều kiện tốt, và thuận lợi
nhất cho nhu cầu sinh sống và làm việc của người dân. Đối với nước ta, là một nước
đang từng bước phát triển và ngày càng khẳng định vị thế trong khu vực và cả quốc tế,
để làm tốt mục tiêu đó, điều đầu tiên cần phải ngày càng cải thiện nhu cầu an sinh và
việc làm cho người dân. Mà trong đó nhu cầu về nơi ở là một trong những nhu cầu cấp
thiết hàng đầu.
Trước thực trạng dân số phát triển nhanh, mật độ dân số ở khu vực thành phố Hồ Chí
Minh ngày càng tăng, nhu cầu mua đất xây dựng nhà càng nhiều trong khi quỹ đất của
Thành phố thì có hạn, giá đất lại leo thang khiến cho nhiều người dân không đủ khả
năng mua đất xây nhà. Để giải quyết vấn đề này giải pháp xây dựng các chung cư cao
tầng và phát triển quy hoạch khu dân cư ra các quận, khu vực ngoại thành là giải pháp

hợp lý hiện nay. Ngoài ra sự đầu tư xây dựng các cơng trình nhà ở cao tầng thay thế
cho các cơng trình thấp tầng, các khu dân cư đã xuống cấp cũng giúp thay đổi bộ mặt
cảnh quan đô thị nhằm tương xứng với tầm vóc của nước ta, đồng thời cũng giúp tạo
cơ hội việc làm cho nhiều người dân.
Hơn nữa, đối với ngành xây dựng nói riêng, sự xuất hiện của các nhà cao tầng cũng đã
góp phần tích cực vào việc phát triển ngành xây dựng thông qua việc tiếp thu và áp
dụng các kỹ thuật hiện đại, cơng nghệ mới trong tính tốn, thi cơng và xử lý thực tế,
các phương pháp thi công hiện đại của nước ngồi.
Chính vì thế, cơng trình cao ốc Tân Thịnh Lợi được thiết kế và xây dựng nhằm góp
phần giải quyết các mục tiêu trên. Đây là một khu nhà cao tầng hiện đại, đầy đủ tiện
nghi, cảnh quan đẹp… thích hợp cho sinh sống, giải trí và làm việc, một cao ốc cao
tầng được thiết kế và thi công xây dựng với chất lượng cao, đầy đủ tiện nghi để phục
vụ cho nhu cầu sống của người dân.
1.1.2. Vị trí và đặc điểm cơng trình
1.1.2.1. Vị trí cơng trình
Cao ốc Tân Thịnh Lợi toạ lạc tại số D37A, cư xá Phú Lâm B, đường Bà Hom, phường
13, quận 6, TP HCM. Cao ốc nằm trong khu dân cư hiện hữu, gần trục giao thơng
chính, bao quanh là các tiện ích cơng cộng như siêu thị Metro, Coop Mart Phú Lâm,
chợ Bình Tây và Phú Lâm, bến xe miền Tây, bệnh viện Triều An,…
Cơng trình được xây dựng trên một một diện tích đất khoảng 3200m2, tồ nhà là một
quần thể kiến trúc khang trang và thuận lợi cho nhu cầu sinh hoạt cũng như giải trí của
người dân trong khu vực. Toà nhà cùng với các khu nhà cao tầng khác chắc chắn sẽ tạo
nên một quần thể kiến trúc mới của thành phố mang dáng vẻ công nghiệp, hiện đại,
phù hợp với lối sống mới hiện nay của nước ta.
TRANG 2


Hình 1.1-Phối cảnh cao ốc Tân Thịnh Lợi

TRANG 3Hình 1.2-Vị trí cơng trình
1.1.2.2. Điều kiện tự nhiên
Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo. Mùa mưa từ
tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949 mm. Số ngày mưa trung bình/năm là 159 ngày.
Trên phạm vi khơng gian thành phố, lượng mưa phân bố khơng đều, có khuynh hướng
tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc. Ðộ ẩm tương đối của khơng khí bình
qn/năm 79,5%; bình qn mùa mưa 80% và trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình quân
mùa khô 74,5% và mức thấp tuyệt đối xuống tới 20%.
Về gió, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng bởi hai hướng gió chính và chủ yếu là
gió mùa Tây - Tây Nam và Bắc - Ðơng Bắc. Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dương thổi
vào trong mùa mưa,.Về cơ bản TPHCM thuộc vùng khơng có gió bão.
1.1.3. Quy mơ cơng trình
Cơng trình dân dụng – cấp 2 ( 8 < số tầng < 20) (Thông tư 03/2016/TT-BXD)
Công trình gồm 17 tầng và 1 tầng hầm, cao 58.9(m) gồm các văn phòng, phòng quản
lý,..và các căn hộ chung cư cao cấp:

TRANG 4


-

-

Tầng hầm cao 3.0(m) là nơi đậu xe máy và xe hơi cho dân cư sống trong cao ốc,
nơi tập trung vận chuyển rác ra khỏi cao ốc, làm vị trí đặt bể nước ngầm, hầm
phân tự hoại.
Tầng trệt cao 2.9(m) là khu vực cho những hộ kinh doanh, có nhà để xe cho

khách, các sân chơi và sảnh rộng.
Tầng lửng cao 2.6(m) là nơi đặt những phòng quản lý cao ốc, văn phòng.
Lầu 1-14 là nơi đặt các căn hộ.
Sân thượng cao 2.7(m) là nơi đặt phòng kỹ thuật và bồn nước mái.

Hình 1.3-Mặt đứng của cơng trình
TRANG 5


Hình 1.4-Mặt bằng tầng hầm

Hình 1.5-Mặt bằng tầng trệt
TRANG 6


Hình 1.6-Mặt bằng tầng lửng

Hình 1.7-Mặt bằng lầu 1-14
TRANG 7


1.2. CÁC GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC CỦA CƠNG TRÌNH
1.2.1. Giải pháp mặt bằng
Mặt bằng có dạng hình dấu cộng với diện tích khồng 3200(m2).
Tầng hầng được đặt ở cốt cao độ -3.000(m), được bố trí 1 ram dốc từ mặt đất đến tầng
hầm.Cũng là nơi đặt bể nước ngầm và bể tự hoại.
Tầng trệt và tầng lửng là nơi sinh hoạt chung của khối nhà, được trang trí đẹp
mắt.Cũng là nơi đặt những phòng quản lý cao ốc, văn phòng.
Tầng điển hình (lầu 1 đến lầu 14) đây là mặt bằng cho ta thấy rõ nhất các chức năng
của khối nhà, ngoài khu vực vệ sinh và khu vực giao thơng thì tất cả diện tích cịn lại

làm mặt bằng cho thuê căn hộ hoạt động.
1.2.2. Giải pháp mặt cắt và cấu tạo:
1.2.2.1. Giải pháp mặt cắt
Chiều cao thông thủy (điển hình) của tịa nhà xấp xỉ 2.900(m).
Chiều cao dầm tối đa của kiến trúc h = 600(mm)
1.2.2.2. Giải pháp cấu tạo
Cấu tạo chung của lớp sàn

Hình 1.8-Các lớp cấu tạo sàn
Đối với sàn căn hộ, hành lang
Các lớp cấu tạo sàn
Lớp gạch ceramic
Vữa lót
Bản bê tơng cốt thép
Vữa trát

Chiều dày (mm)
10
30
140
10

Đối với sàn vệ sinh, lô gia
Các lớp cấu tạo sàn
Lớp gạch ceramic
Vữa lót
Lớp chống thấm
Bản bê tơng cốt thép
Vữa trát


Chiều dày (mm)
10
50
3
140
15

TRANG 8


1.2.3. Giải pháp mặt đứng
Cơng trình có hình khối kiến trúc hiện đại phù hợp với tính chất một chung cư cao cấp.
Với những nét ngang và thẳng đứng tạo nên sự bề thế vững vàng cho cơng trình.
Sử dụng đá Granite cùng với những mảng kiếng dày, tường ngoài được hoàn thiện
bằng sơn nước. Tường gạch, trát vữa, sơn nước, lớp chớp nhôm xi mờ. Ống xối sử
dụng Ф14, sơn màu tường.
1.2.4. Giải pháp giao thơng cơng trình
Giao thơng ngang trong cơng trình (mỗi tầng) là kết hợp giữa hệ thống các hành lang
và sảnh trong cơng trình thơng suốt từ trên xuống.
Hệ thống giao thông đứng là thang bộ và thang máy. Mặt bằng rộng nên có 2 thang bộ
2 vế làm nhiệm vụ vừa là lối đi chính vừa để thốt hiểm. Thang máy bố trí 2 thang
được đặt ở vị trí trung tâm nhằm đảm bảo khoảng cách xa nhất đến cầu thang < 25m để
giải quyết việc đi lại hằng ngày cho mọi người và khoảng cách an tồn để có thể thốt
người nhanh nhất khi xảy ra sự cố.
Căn hộ bố trí xung quanh lõi phân cách bởi hành lang nên khoảng đi lại là ngắn nhất,
rất tiện lợi, hợp lý và bảo đảm thơng thống.
1.3. GIẢI PHÁP KẾT CẤU CỦA KIẾN TRÚC
Hệ kết cấu của cơng trình là hệ BTCT tồn khối.
Mái phẳng bằng BTCT và được chống thấm.
Cầu thang bằng BTCT toàn khối.

Bể chứa nước bằng bể inox được đặt trên tầng mái. Bể dùng để trữ nước, từ đó cấp
nước cho việc sử dụng của toàn bộ các tầng và việc cứu hỏa.
Tường bao che dày 200(mm), tường ngăn dày 100(mm).
Phương án móng dùng phương án móng sâu.
1.4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC
1.4.1. Thơng gió – chiếu sáng
Hệ thống thơng gió của các tầng được thiết kế nhân tạo bằng hệ thống điều hoà trung
tâm tại các tầng kỹ thuật.
Ở các tầng đều có cửa sổ thơng thống tự nhiên. Bên cạnh đó, cơng trình cịn có các
khoảng trống thơng tầng nhằm tạo sự thơng thống thêm cho tịa nhà. Hệ thống máy
điều hòa được cung cấp cho tất cả các tầng. Họng thơng gió dọc cầu thang bộ, sảnh
thang máy. Sử dụng quạt hút để thoát hơi cho các khu vệ sinh và ống gain được dẫn lên
mái.
Các tầng đều được chiếu sáng tự nhiên thơng qua các cửa kính bố trí bên ngồi.Ngồi
ra, hệ thống chiếu sáng nhân tạo cũng được bố trí sao cho có thể cung cấp ánh sáng đến
những nơi cần thiết.
1.4.2. Hệ thống điện
Hệ thống cấp điện: Nguồn điện 3 pha được lấy từ tủ điện khu vực được đưa vào phòng
kỹ thuật điện phân phối cho các tầng rồi từ đó phân phối cho các phịng. Ngồi ra tồ
TRANG 9


nhà còn được trang bị một máy phát điện dự phòng đặt tại tầng hầm (kèm theo máy
biến áp để tránh gây tiếng ồn và độ rung ảnh hưởng tới sinh hoạt) khi xảy ra sự cố mất
điện sẽ tự động cấp điện cho khu thang máy, hành lang chung, hệ thống phịng cháy
cữa cháy và bảo vệ.
Tồn bộ đường dây điện được đi ngầm (được tiến hành lắp đặt đồng thời với lúc thi
cơng). Hệ thống cấp điện chính được đi trong hộp kỹ thuật luồn trong gen điện và đặt
ngầm trong tường và sàn, đảm bảo không đi qua khu vực ẩm ướt và tạo điều kiện dễ
dàng khi cần sửa chữa. Ở mỗi tầng đều lắp đặt hệ thống điện an toàn: hệ thống ngắt

điện tự động từ 1A  80A được bố trí theo tầng và theo khu vực (đảm bảo an tồn
phịng chống cháy nổ).
Hệ thống thơng tin, tín hiệu: được thiết kế ngầm trong tƣờng, sử dụng cáp đồng trục có
bộ chia tin hiệu cho các phịng bao gồm: tín hiệu truyền hình, điện thoại, Internet…
1.4.3. Hệ thống cấp nước
Cơng trình sử dụng nguồn nước được lấy từ hệ thống cấp nước Tp.Hồ Chí Minh chữa
vào bể chứa ngầm sau đó bơm lên bể nước mái, từ đây sẽ phân xuống các tầng của
công trình theo các đường ống nước chính. Hệ thống bơm nước cho cơng trình được
thiết kế tự động hồn tồn để đảm bảo nước trong bể mái luôn đủ để cung cấp cho sinh
hoạt và cứu hỏa.
1.4.4. Hệ thống thoát nước
Hệ thống thoát nước được thiết kế gồm hai đườn. Một đường thoát nước bẩn trực tiếp
ra hệ thống thoát nước khu vực, một đường ống thoát nhà vệ sinh được dẫn vào bể tự
hoại xử lý sau đó mới dẫn ra hệ thống thoát nước khu vực. Nước mưa trên mái sẽ thoát
theo các lỗ thu nước chảy vào các ống thốt nước mưa có đường kính Ø=140 ((mm) đi
xuống dưới.
1.4.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy
Hệ thống báo cháy được lắp đặt mỗi căn hộ. Các bình cứu hỏa được trang bị đầy đủ và
được bố trí ở hành lang, cầu thang….theo sự hướng dẫn của ban phòng cháy chữa cháy
của thành phố Hồ Chí Minh.
Bố trí hệ thống cứu hỏa gồm các họng cứu hỏa tại các lối đi, các sảnh…..với khoảng
cách tối đa theo đúng tiêu chuẩn TCVN 2622 – 1995[7].
1.4.6. Hệ thống chống sét
Được trang bị hệ thống chống sét theo đúng tiêu yêu cầu và tiêu chuẩn về chống sét
nhà cao tầng. (Thiết kế theo TCVN 46 – 1984[8]).
1.4.7. Hệ thống thoát rác
Rác thải được tập trung ở các tầng thơng qua kho thốt rác bố trí ở các tầng, chứa gian
rác được bố trí ở tầng hầm và sẽ có bộ phận để đưa rác thải ra ngồi. Gian rác được
thiết kế kín đáo và xử lý kỹ lưỡng để tránh tình trạng bốc mùi gây ô nhiễm môi trường.


TRANG 10


×