Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định đặt phòng của khách hàng qua booking com tại khách sạn thanh xuân huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.37 MB, 125 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N Ý ĐỊ NH ĐẶ T PHÒNG

CỦ A KHÁCH HÀNG QUA BOOKING.COM
TẠ I KHÁCH SẠ N THANH XUÂN HUẾ

PHAN THỊ LINH

Huế , Tháng 01 Năm 2021×