Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng nội thất xanh của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố huế trường hợp nghiên cứu tại công ty TNHH MTV nội thất wood park

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.09 MB, 108 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N HÀNH VI TIÊU DÙNG

NỘ I THẤ T XANH CỦ A NGƯ Ờ I TIÊU DÙNG
TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ

HUẾ - TRƯ Ờ NG HỢ P

NGHIÊN CỨ U TẠ I CÔNG TY TNHH MTV NỘ I THẤ T
WOODPARK

BÙI THANH PHƯ Ơ NG

Khóa họ c 2017 – 2021×