Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với hoạt động content marketing trực tuyến tại học viện đào tạo quốc tế ANI,Huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.2 MB, 128 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ CẢ M NHẬ N CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I
HOẠ T ĐỘ NG CONTENT MARKETING TRỰ C TUYẾ N
TẠ I HỌ C VIỆ N ĐÀO TẠ O QUỐ C TẾ ANI

NGUYỄ N THỊ THU PHƯ Ợ NG

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021×