Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Đánh giá cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn century riverside huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.11 MB, 108 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ CẢ M NHẬ N CỦ A KHÁCH HÀNG
VỀ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ LƯ U TRÚ
TẠ I KHÁCH SẠ N CENTURY RIVERSIDE HUẾ

NGUYỄ N NGỌ C ANH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢ N TRỊ KINH DOANH

NIÊN KHÓA 2017 – 2021×