Tải bản đầy đủ (.pdf) (102 trang)

Đánh giá hoạt động bán hàng của công ty TNHH nội thất song nguyễn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1019.2 KB, 102 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---

---

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG BÁN HÀNG CỦ A CÔNG TY
TRÁCH NHIỆ M HỮ U HẠ N NỘ I THẤ T SONG NGUYỄ N

NGUYỄ N THỊ THỦ Y THU

NIÊN KHÓA 2017 - 2021×