Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Đánh giá hoạt động digital marketing của công ty TNHH thương mại dịch vụ outfiz

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (993.13 KB, 92 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG DIGITAL MARKETING
CỦ A CÔNG TY TNHH THƯ Ơ NG MẠ I & DỊ CH VỤ OUTFIZ

TRƯ Ơ NG THỊ THU HẰ NG

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021×