Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Đánh giá hoạt động marketing online của công ty in ấn, thiết kế vũ minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 88 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG MARKETING ONLINE
CỦ A CÔNG TY IN Ấ N THIẾ T KẾ VŨ MINH

NGUYỄ N THỊ PHƯ Ơ NG ANH

Huế , tháng 04 năm 2021×