Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY cổ PHẦN dệt MAY PHÚ hòa AN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.17 MB, 113 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ HOẠ T ĐỘ NG NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG
NGUỒ N NHÂN LỰ C TẠ I CƠNG TY CỔ
DỆ T MAY PHÚ HỊA AN

HỒNG THỊ HIỀ N

NIÊN KHÓA 2017-2021

PHẦ N×