Tải bản đầy đủ (.pdf) (138 trang)

Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu codegym tại địa bàn thành phố huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.31 KB, 138 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ MỨ C ĐỘ

NHẬ N BIẾ T THƯ Ơ NG HIỆ U

CODEGYM TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ

SINH VIÊN THỰ C HIỆ N:
NGUYỄ N THỊ BÌNH

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021

HUẾ×