Tải bản đầy đủ (.pdf) (147 trang)

Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu cửa cuốn austdoor trên địa bàn thành phố đà nẵng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.37 MB, 147 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

--------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ MỨ C ĐỘ

NHẬ N BIẾ T THƯ Ơ NG HIỆ U CỬ A CUỐ N

AUSTDOOR TRÊN ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴ NG

Sinh viên thự c hiệ n:

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n:

Võ Thị Lan Hư ơ ng

Th.S Cái Vĩnh Chi Mai

Lớ p: K51E - QTKD
MSV: 17K4021105

Niên khóa 2017 - 2021
×