Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Đánh giá sự hài lòng của các nhà bán lẻ đối với chính sách phân phối các sản phẩm yến sào của công ty cổ phần phân phối và dịch vụ nguyễn đạt – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.28 MB, 134 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
---------

----------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A CÁC NHÀ BÁN LẺ ĐỐ I

VỚ I CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐ I SẢ N PHẨ M YẾ N SÀO
CỦ A CÔNG TY CỔ

PHẦ N PHÂN PHỐ I VÀ DỊ CH VỤ

NGUYỄ N ĐẠ T – CHI NHÁNH HUẾ

TRẦ N THỊ KIM HỊA

Khóa họ c: 2017-2021×