Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ thanh toán điện tử tại mobifone quảng nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.3 MB, 128 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG

VỀ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ THANH TOÁN ĐIỆ N TỬ
TẠ I MOBIFONE TỈ NH QUẢ NG NAM

NGUYỄ N HÀ NHƯ

Niên khóa: 2017 - 2021

Ý×