Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng gói dịch vụ livestreams tại đơn vị truyền thông hue lens medi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.07 MB, 99 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG VỀ CHẤ T LƯ Ợ NG

GÓI DỊ CH VỤ LIVE STREAMS TẠ I ĐƠ N VỊ TRUYỀ N THÔNG HUE
LENS MEDIA.

LÊ VĂN HUY

Huế ,Tháng 1 năm 2021×