Tải bản đầy đủ (.pdf) (113 trang)

Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND thị trấn a lưới, huyện a lưới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (993.33 KB, 113 trang )

MỤ C LỤ C

PHẦ N I: ĐẶ T VẤ N ĐỀ ..................................................................................................1
1. Tính cấ p thiế t củ a đề tài...............................................................................................1
2. Mụ c tiêu nghiên cứ u ....................................................................................................3
2.1. Mụ c tiêu chung.....................................................................................................3
2.2 Mụ c tiêu cụ thể ......................................................................................................3
3. Đố i tư ợ ng và phạ m vi nghiên cứ u ...............................................................................3
3.1. Đố i tư ợ ng nghiên cứ u...........................................................................................3
3.2. Phạ m vi nghiên cứ u..............................................................................................3
4. Phư ơ ng pháp nghiên cứ u .............................................................................................4
4.1. Phư ơ ng pháp thu thậ p dữ liệ u ..............................................................................4
4.1.1. Dữ liệ u thứ cấ p..............................................................................................4
4.1.2 Dữ liệ u sơ cấ p ................................................................................................4
4.2. Phư ơ ng pháp phân tích số liệ u .............................................................................5
5. Kế t cấ u củ a khoá luậ n..................................................................................................7
PHẦ N II: NỘ I DUNG VÀ KẾ T QUẢ NGHIÊN CỨ U .................................................8
CHƯ Ơ NG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬ N VÀ THỰ C TIỄ N VỀ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A NGƯ Ờ I

DÂN ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ HÀNH CHÍNH CƠNG ........................................................8
1.1. Cơ sở lý luậ n về sự hài lòng củ a ngư ờ i dân đố i vớ i dị ch vụ hành chính cơng.........8
1.1.1. Tổ ng quan về sự hài lòng ..................................................................................8
1.1.1.1. Khái niệ m về sự hài lòng ..........................................................................8
1.1.1.2. Phân loạ i sự hài lòng khách hàng .............................................................9×