Tải bản đầy đủ (.pdf) (127 trang)

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 127 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

-------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
GIẢ I PHÁP NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ
THẺ ATM TẠ I NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ
SÀI GÒN HÀ NỘ I – CHI NHÁNH HUẾ

NGUYỄ N THỊ NGỌ C TRÂM

Niên khóa: 2017 - 2021

PHẦ N×