Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần viễn thông FPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 98 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
CÁC NHÂN TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

MUA SẢ N PHẨ M MÁY IN CỦ A KHÁCH HÀNG
TẠ I CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV
TÂM AN COMPUTER

NGUYỄ N THỊ HẠ NH

Niên khóa: 2017 - 2021×